velikost textu

Stanovení disociačních konstant a limitních mobilit vybraných amfolytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení disociačních konstant a limitních mobilit vybraných amfolytů
Název v angličtině:
Determination of dissociation constants and limiting mobilities of some ampholytes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Maliňáková
Vedoucí:
RNDr. Martina Riesová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Beneš
Id práce:
98342
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapilární zónová elektroforéza, disociační konstanta, limitní mobilita, amfolyty
Klíčová slova v angličtině:
capillary zone electrophoresis, dissociation constant, limiting mobility, ampholytes
Abstrakt:
Abstrakt Kapilární zónová elektroforéza je jednoduchá a automatizovaná metoda, která umožňuje stanovit aciditní disociační konstanty a limitní iontové mobility analytů ze stejné série experimentů za malé spotřeby vzorku. Závislost efektivních mobilit 7 vybraných amfolytů na pH pufru byla experimentálně zjištěna v rozsahu pH 1,6 až 6,8. Sada jednoduchých pufrů s konstantní iontovou silou byla navržena pomocí programu PeakMaster. Analyzované amfolyty byly detekovány bezkontaktním vodivostním detektorem. Použitím dynamického potahování kapiláry se minimalizovala interakce analytů se silanolovými skupinami na vnitřní stěně kapiláry. Experimentálně zjištěné hodnoty efektivních mobilit byly proloženy (fitovány) vhodnou funkcí. Získanými parametry byly aktuální mobility a smíšené disociační konstanty odpovídající příslušné iontové síle. Pomocí rozšířeného Debye- Hückelova zákona s lineárním členem a Onsagerova zákona byly tyto hodnoty přepočítány na termodynamické disociační konstanty a limitní iontové mobility amfolytů. Klíčová slova: kapilární zónová elektroforéza, disociační konstanta, limitní mobilita, amfolyty
Abstract v angličtině:
Abstract Capillary zone electrophoresis is a simple and automated method which enables simultaneous determination of the dissociation constants and limiting ionic mobilities of the analyte from one series of experiments. The small consumption of the sample is main advantage of this method. The dependence of the effective mobilities of 7 selected ampholytes on pH in the range of 1.6 to 6.8 was measured. A set of simple buffers with constant ionic strength and satisfactory buffering capacity was designed using computer program PeakMaster. The ampholytes were detected by contactless conductivity detector. Dynamic capillary coating was used to minimize interactions of analytes with silanol groups on the inner wall of the capillary. Experimentally obtained effective mobilities were fitted with the suitable function. Actual mobilities and the mixed dissociation constants corresponding to the actual ionic strength were parameters of the regression function. Thermodynamic dissociation constants and limiting ionic mobility of ampholytes were calculated using the extended Debye-Hückel law with the linear member and the Onsager law. Key words: capillary zone electrophoresis, dissociation constant, limiting mobility, ampholytes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Maliňáková 477 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Maliňáková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Maliňáková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martina Riesová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Beneš 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB