velikost textu

Kulturní dění v exilovém časopise Svědectví v 70. a 80. letech 20. století.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní dění v exilovém časopise Svědectví v 70. a 80. letech 20. století.
Název v angličtině:
Cultural events in exile magazine Svedectvi in 70 ś and 80´s of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Karlíčková
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
98322
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis Svědectví, literární kritika, literární recenze, Pavel Tigrid, Nesnesitelná lehkost bytí, Asanace, …a bude hůř, exilová periodika
Klíčová slova v angličtině:
magazine Svedectvi, literary criticism, critical review, Pavel tigrid, The Unbearable Lightness of Being, Redevelopment, …a bude hur, exile periodicals
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce mapuje dění v oblasti literární kritiky v časopise Svědectví. Časopis Svědectví byl výrazným exilovým periodikem, do kterého přispívali exulanti, disidenti, spisovatelé, politici, vědci, publicisté, proto si po celá desetiletí zachoval vysokou úroveň. Vznikl 26. října 1956 v New Yorku, ale od roku 1961 vycházel v Paříži. Vedoucí osobností po celou dobu vydávání byl Pavel Tigrid, kterému je v této práci věnována kapitola. Je popsána struktura, rubriky a obsah časopisu, včetně osobností, které se na vydávání časopisu podílely nebo do něho přispívaly. Na základě komparativní analýzy je zkoumán přístup a úroveň literární kritiky v časopise Svědectví a jiných periodikách. Literární recenze jsou podrobně analyzovány na konkrétních dílech. (Jsou to Nesnesitelná lehkost bytí Milana Kundery, Asanace Václava Havla a …a bude hůř Jana Pelce). Srovnávány byly v periodicích Svědectví, Tvar, Tvorba, Host, Lidové noviny a Obrys. Cílem práce je porovnání recenzí v časopise Svědectví s kritikou v jiných periodikách.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper charts the events in the field of literary criticism in the magazine Svědectví. This magazine was important exile journal where exile, dissidents, writers, politicians, scientists, publicists have contributed to, and that is why it maintained its high quality for decades. It was founded on the 26th of October 1956 in New York, but has been published in Paris since 1961. Pavel Tigrid was a leading figure in the magazine for the entirety of its publication, and piece of this paper focuses on him. Close insight can be found about the structure, sections and the content of the magazine including the contributors. A comparative analysis is used to research the approach and the standard of literary criticism in magazine Svěděctví, and in other journals. Reviews examined in this paper are about these literary reces. (Milan Kundera´s ‘The Unbearable Lightness of Being’, Vaclav Havel´s ‘Redevelopment’ and Jan Pelc´s ‘… a bude hůř). These journals were used compare other reviews - Tvar, Tvorba, Host, Lidové noviny a Obrys. The goal of this paper is to compare of reviews in in the magazine Svědectví and in other journals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Karlíčková 920 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iva Karlíčková 400 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Karlíčková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Karlíčková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB