velikost textu

Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot
Název v angličtině:
Lateral gene transfer and its utilisation for the phylogeny of eukaryotes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lukáš Novák
Vedoucí:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Id práce:
98264
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Laterální genový přenos, fylogeneze, eukaryota
Klíčová slova v angličtině:
Lateral gene transfer, phylogeny, eukaryotes
Abstrakt:
ABSTRAKT K laterálnímu genovému přenosu dochází u eukaryot relativně vzácně. Proto může být přítomnost konkrétního laterálně přeneseného genu u více linií eukaryot považována za jejich společnou synapomorfii, která je definuje jako monofyletickou skupinu. Na rozdíl od běžných fylogenetických postupů dokáže tento přístup potenciálně odhalit i směr evoluce a pozici kořene evolučního stromu. V první části této práce diskutuji různé aspekty využití laterálního genového přenosu ve fylogenetice eukaryot včetně výhod a nevýhod oproti běžným postupům. Ve druhé části pak představuji jednotlivé studie, které v minulosti tuto metodu využily. Klíčová slova: Laterální genový přenos, vzácné genomové změny, artefakt přitahování dlouhých větví, endosymbióza, fylogenetika, eukaryota, protista.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Lateral gene transfer is a relatively rare event in eukaryotes. Presence of a specific gene acquired by lateral transfer in multiple lineages can be therefore considered to be their common synapomorphy, defining them as a monophyletic group. In contrast to usual phylogenetic methods, this approach can potentially shed light even on the direction of evolution and therefore find the position of a root of a given group of organisms. In the first part of this work I discuss various aspects of lateral gene transfer utilisation in eukaryote phylogeny including advantages and disadvantages against common approaches. In the second part I present particular studies that have recently used this method. Key words: Lateral gene transfer, rare genomic changes, long branch attraction artefact, endosymbiosis, phylogeny, eukaryots, protists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Novák 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Novák 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Novák 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 54 kB