velikost textu

Role státu v regionálním rozvoji: aplikace současných teorií regionálního rozvoje na případ vybraných podpůrných programů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role státu v regionálním rozvoji: aplikace současných teorií regionálního rozvoje na případ vybraných podpůrných programů
Název v angličtině:
The role of the state in regional development: application of contemporary regional development theories in the case of selected support programs
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. David Hána
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Id práce:
98215
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální rozvoj, lokální rozvoj, podpůrné programy, poslanecké dotace, financování obcí, Česko
Klíčová slova v angličtině:
regional development, local development, support programs, pork barrel, municipal financing, Czechia
Abstrakt:
Stát má v regionálním rozvoji významné postavení. Jeho zásahy mění celý socioekonomický systém, kterému se musí ostatní aktéři regionálního rozvoje přizpůsobit, má k dispozici velký objem finančních prostředků, vytváří velké množství pracovních míst a v jeho čele stojí „elity“, které mohou ovlivňovat názory jiných lidí. Na nutnost studia role státu a výdajové stránky jeho rozpočtu pro pochopení mechanismů regionálního rozvoje upozorňuje mnoho autorů. Přesto se v teoriích regionálního rozvoje setkáváme s diskuzí role státu pouze sporadicky. Snahou této disertační práce je přispění k poznání role státu jako významného aktéra regionálního rozvoje studiem dopadu jeho podpůrných programů na regionální rozvoj. Pro konkrétnější uchopení tohoto tématu byl vybrán extrémní případ poslaneckých dotací (tzv. „porcování medvěda“), kterými poslanci každoročně přidělovali ze státního rozpočtu během jeho schvalování v Poslanecké sněmovně velké finanční částky na projekty s lokálním dopadem. Téma poslaneckých dotací je tradičním tématem zahraničních studií v rámci konceptu tzv. pork barrel politics, který zaštiťuje veškeré aktivity politických subjektů na přerozdělování státních financí (a postů) na základě klientelistického a politického ovlivňování. Tato disertační práce se na tyto přístupy snaží navázat a doplnit je. Disertační práci tvoří dvě na sebe navazující části. V první části je vedena kritická diskuze nad teoriemi regionálního rozvoje z hlediska hodnocení významu role státu v regionálním rozvoji, která je následována metodickými aspekty studia podpůrných programů a konkrétně poslaneckých dotací. Tato část práce vytváří teoretickou a metodologickou základnu pro studium poslaneckých dotací, jehož výsledkem jsou publikační výstupy v druhé části práce. První článek se věnuje prostorové analýze poslaneckých dotací a implikaci jejich prostorové distribuce pro regionální rozvoj. Druhá publikace přidává hledání podmiňujících faktorů prostorové distribuce poslaneckých dotací. Další z publikací se zaměřuje na vliv poslanců na ministerské dotace po ukončení přidělování poslaneckých dotací. Poslední článek pak rozšiřuje dosavadní témata spojená s pork barrel politics o lokální implikace poslaneckých dotací prostřednictvím hodnocení významu poslaneckých dotací pro lokality příjemců těchto dotací. Mimo shrnutí a diskuzi hlavních závěrů v první části práce pak jednotlivé články poukazují na další možnosti výzkumu v jednotlivých oblastech studia poslaneckých, případně také ministerských dotací.
Abstract v angličtině:
The state plays a prominent role in the process of regional development. State interventions might bring radical influences into the entire socioeconomic system, to which the other actors of regional development have to adapt. Importantly, the state administrates a large amount of funds, creates large numbers of jobs, and it is led by "elites" which might influence the other people's opinions. The need for studying of the role of the state and the expenditure side of its budget for an understanding of the mechanisms of regional development is recognized by many authors. However, deep discussions of the function of the state could be hardly found in regional development theories. The aim of this dissertation thesis is to contribute to understanding of the role of the state as one of major actors in regional development via investigation of the regional impacts of public support programs. To provide concrete scrutiny, parliamentary grants (so-called "pork barrel") were depicted through which deputies annually sent large sums of money from the state budget during its approval process in the Chamber of Deputies on projects with local impact. The topic of parliamentary grants is a traditional topic for international studies within the concept of the so-called pork barrel politics, which includes all activities of political parties on the allocation of state finances (and posts) on the basis of clientelistic and political influences. This dissertation attempts to follow and in certain ways supplement these approaches. The thesis consists of the two consecutive parts. First, a critical discussion of the theories of regional development in terms of the assessment of the significance of the state's role in regional development is provided. Further, the methodological pros and coins of studying public support programs are drawn. Second, the outcomes of empirical study of parliamentary grants are presented as publication outputs. The first paper included in the thesis deals with spatial analysis of parliamentary grants and the implications of their spatial distribution for regional development. The second article is targeted at factors influencing the spatial distribution of parliamentary grants. The third paper introduces the effect of MPs on ministerial grants after the finish of the parliamentary grants. The last article extends the current issues associated with pork barrel politics on the local implications of parliamentary grants, namely through the assessment of the importance of parliamentary grants for recipients' localities. Apart from the summary and discussion of the main conclusions in the first section of the thesis, the particular articles also point to the other research challenges in the study of parliamentary and ministerial grants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. David Hána 512 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. David Hána 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. David Hána 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. David Hána 23 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. David Hána 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB