velikost textu

Specifické vztahy mezi partnery v arbuskulárně mykorhizní symbióze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické vztahy mezi partnery v arbuskulárně mykorhizní symbióze
Název v angličtině:
Specificity between partners in arbuscular mycorrhizal symbiosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Voříšková
Vedoucí:
Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
Oponent:
Ing. David Püschel, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Id práce:
98210
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arbuskulární mykorhiza, arbuskulární mykorhizní houby, hostitelská specifita, růstová odezva rostliny, koexistence rostlin
Klíčová slova v angličtině:
arbuscular mycorrhiza, arbuscular mycorrhizal fungi, host specificity, plant growth response, plants coexistence
Abstrakt:
Arbuskulární mykorhiza (AM) je symbiotické soužití mezi cévnatými rostlinami a arbuskulárními mykorhizními houbami ze skupiny Glomeromycota. AM symbióza je považována za nespecifickou interakci, jelikož AM houby jsou schopny kolonizovat kořeny téměř všech druhů rostlin, které jsou pro tento typ symbiózy hostitelské, nicméně se jistá specifita mezi partnery projevuje. Specifita se může projevit na úrovni formace mykorhizy, což znamená, že různé druhy rostlin se mohou lišit ve složení společenstva hub ve svých kořenech či odlišnou schopností kolonizace a sporulace AM hub v závislosti na hostiteli. Specifita může být také patrná v rozdílné funkčnosti symbiózy v závislosti na konkrétních partnerech a tudíž v odpovědi rostlin na mykorhizu. Zároveň specifita v AM symbióze může mít dopad i na koexistenci rostlin ve společenstvu a diverzitu rostlinných společenstev.
Abstract v angličtině:
Arbuscular mycorrhiza (AM) is a symbiotic interaction between vascular plants and arbuscular mycorrhizal fungi from phylum Glomeromycota. AM symbiosis is considered as a nonspecific interaction, because AM fungi are able to colonize roots of all plant species which are hosts for this type of symbiosis, nevertheless certain specific interactions exist between the partners. The specificity can be evident on the level of the formation of mycorrhiza, which means that different species of plants can vary in the composition of fungal community in their roots or AM fungi can differ in an ability of colonization and sporulation depending on host plant species. The specificity can also manifest as different functionality of the symbiosis in dependence on the particular partners affecting the mycorrhizal response of the host plants. All of these specific interactions can have an impact on the coexistence and diversity of plants in communities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Voříšková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Voříšková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Voříšková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. David Püschel, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB