velikost textu

Využití Fentonovy reakce pro rozklad farmak v ekosystému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Fentonovy reakce pro rozklad farmak v ekosystému
Název v angličtině:
Use of Fenton Reaction for Drug Degradation in the Ecosystem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Tomešová
Vedoucí:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Oponent:
Mgr. Věra Břichnáčová Habartová
Id práce:
98198
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fentonova reakce, rezidua léčiv, acetaminofen, diklofenak, ibuprofen, karbamazepin, naproxen, kyselina salicylová
Klíčová slova v angličtině:
Fentons reaction, drug residues, acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, carbamazepine, naproxen, salicylic acid
Abstrakt:
Abstrakt Odstraňování nežádoucích látek z ekosystému může být prováděno pokročilými oxidačními procesy, uplatňujícími se především při čištění odpadních vod. Mezi tyto procesy patří i Fentonova reakce, jejíž degradační působení na rezidua farmak v ekosystému bylo předmětem této práce. Cílem bylo zjistit, zda během rozkladných procesů nedochází ke vzniku více toxičtějších látek, oproti výchozím farmakům. Zkoumány byly především NSPZL (acetaminofen, diklofenak, ibuprofen, naproxen, kyselina salicylová) a antiepileptikum karbamazepin. Metodou HPLC a MS bylo zjištěno, že nedochází ke kompletnímu rozkladu zpracovávaných substancí. V reakčních směsích byly nalezeny produkty rozkladu, u diklofenaku byla prokázána dechlorace aromatického jádra. U většiny zkoumaných látek, mimo acetaminofenu a kyseliny salicylové, vedla reakce ke vzniku polárnějších produktů, než je mateřská substance. Z Řešení vyplývá, že ani pokročilé oxidační procesy nevedou k totální destrukci organických sloučenin. Klíčová slova: Fentonova reakce, rezidua léčiv, acetaminofen, diklofenak, ibuprofen, karbamazepin, naproxen, kyselina salicylová.
Abstract v angličtině:
Abstract The elimination of unwanted substances from the ecosystem can be accomplished by advanced oxidation processes (AOP). AOPs are used preferably in treatment of wastewater. One of the AOP´s methods is Fenton's reaction. The degradation of drug residues by this reaction was the aim the project. The experiments were focused on finding possible degradation products, which could be much more hazardous than parent compounds. The study was primarily concerned with non-steroidal anti-inflammatory drugs (acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, naproxen and salicylic acid) and antiepileptic carbamazepine. The complete decomposition of tested compounds was not observed by using HPLC and MS analysis. The products of decomposition were found in reaction mixture, in case of diclofenac dechloration of aromatic ring occurred. In cases of most compounds with exception of acetoaminophen and salicylic acid the reaction led to the formation of more polar products than parent compounds. The results imply that even more advanced oxidation processes do not cause complete destruction of organic compounds. Key words: Fentons reaction, drug residues, acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, carbamazepine, naproxen, salicylic acid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Tomešová 442 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Tomešová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Tomešová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Břichnáčová Habartová 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB