velikost textu

Adventist and Mormon congregations in Czechia: Distribution, position and manifestations of social capital

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adventist and Mormon congregations in Czechia: Distribution, position and manifestations of social capital
Název v češtině:
Sbory adventistů a mormonů v Česku: Rozmístění, postavení a projevy sociálního kapitálu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Daniel Vinson Reeves
Id práce:
98095
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá dvěma relativně mladými „západními“ křesťanskými církvemi (tj. Církev Adventistů sedmého dne a Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – Mormoni) v Česku jako zdroji sociálního kapitálu pro jejich členy. Práce zkoumá rozšíření a postavení (procento věřících z celkové populace) uvedených církví na globální, regionální (Evropa) i lokální (Česko) úrovni, což jednak umožňuje zasazení církví do prostorového kontextu a zároveň objasňuje organizaci jejich rozvětvených sociálních sítí. Ke změření potenciálu jednotlivých církví jako funkčního zdroje sociálního kapitálu a k určení, jakými způsoby je věřícím členství přínosné, byly využity kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Získané hodnoty důvěry a účasti naznačují, že právě tyto společenství disponují ideálními podmínkami pro rozvoj sociálního kapitálu. Navíc osobní zkušenosti a konkrétní příklady aktivních členů církví Adventistů a Mormonů v Česku potvrzují, že účast ve společenství přináší pozitivní sociální kapitál. Klíčová slova: Adventisté, geografie náboženství, mormoni, náboženské komunity, sociální kapitál
Abstract v angličtině:
Abstract: This research examines the congregations of two relatively young, “western” Christian churches (namely the Seventh-day Adventist Church and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - Mormons) within Czechia, as sources of social capital for their members. To place these congregations into a spatial context and to shed light on the organizational base of their extensive social networks, the distribution and position (in terms of percentage of adherents as a portion of the total population) of the respective churches are explored at global, regional (European) and local (Czechia) levels. Quantitative and qualitative methods are used to attempt to measure the strength of Adventist and Mormon congregations in Czechia as a viable source of social capital and to explore the diverse ways in which members benefit from belonging. The levels of trust and participation measured within congregations indeed suggest that they present ideal conditions for the development of social capital. Experiences and specific examples of active participants in Adventist and Mormon communities in Czechia confirm the existence of social capital benefits arising from their participation in a congregation. Keywords: Adventists, geography of religion, Mormons, religious communities, social capital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Daniel Vinson Reeves 10.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Daniel Vinson Reeves 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Daniel Vinson Reeves 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB