velikost textu

Reakce některých oxidoreduktas s vybranými donory oxidu dusnatého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce některých oxidoreduktas s vybranými donory oxidu dusnatého
Název v angličtině:
REACTION OF SOME OXIDOREDUCTASES WITH SELECTED DONORS OF NITRIC OXIDE
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Běla Marounková
Oponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Id práce:
98088
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Jednou z klíčových funkcí oxidu dusnatého (NO) v lidském těle je vazodilatace. Trinitroglycerol (GTN) a další dobře známe donory NO nesoucí skupinu >C=N-OH byly testovány pro možnou přeměnu na NO (respektive dusitany) pomocí diaforasy (DP) a lipoamiddehydrogenasy (LAD). Oba enzymy, DP i LAD, nebyly schopné přeměnit Nω- hydroxy-L-arginine (L-NOHA). Ačkoliv se superoxidoý anion (SOD) podílí v různé míře na přeměně donorů (formaldoximu (FAL), acetaldoximu (AO), nitroprusidu (NP), S- nitrosoglutathionu (SNOG), S-nitroso-N-acetylpenicilaminu (SNAP) a hydroxylaminu (HA)), vznikající reaktivní produkt, peroxid vodíku, nemá na tyto reakce vliv. Pro porovnávání jednotlivých reakcí DP a LAD s donory NO je důležité přihlédnout k poměru vynikajících dusitanů a dusičnanů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT One of the key functions of nitric oxide (NO) in human is to dilate blood vessels. Glycerol trinitrate (GTN) and other well-known NO donors together with those bearing a >C=N-OH group were tested for possible conversion to NO (or nitrites, respectively) by diaphorase (DP) and lipoamide dehydrogenase (LAD). Both, DP and LAD, were unable to convert Nω- hydroxy-L-arginine (L-NOHA). Although superoxide anion (SOD) participates to a varying extent in the conversion of donors (formaldoxime (FAL), acetaldoxime (AO), nitroprusside (NP), S-nitrosoglutathione (SNOG), S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) and hydroxylamine (HA)), its reactive product, hydrogen peroxide, had no effect on the conversion of these donors. The ratio of formed nitrite/nitrate is important for comparison of the reactions catalyzed by DP and LAD with NO donors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Běla Marounková 571 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Běla Marounková 141 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Běla Marounková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Běla Marounková 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 53 kB