velikost textu

Zhodnocení konstitučních modelů pro jemnozrnné zeminy o různých stupních překonsolidace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zhodnocení konstitučních modelů pro jemnozrnné zeminy o různých stupních překonsolidace
Název v angličtině:
An evaluation of constitutive models to predict the behaviour of finegrained soils with different degrees of overconsolidation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Václav Hájek
Id práce:
98078
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Pokročilé konstituční modely uvažují číslo pórovitosti jako stavovou proměnnou. Výhodou těchto modelů je možnost použití pouze jediné sady materiálových parametrů pro modelování různě ulehlých zemin. Porovnáním experimentálních dat a výsledků simulací modelů byl sledován rozsah použitelnosti jedné sady materiálových parametrů na zemině s rozdílným stupněm překonsolidace. Nejprve byly predikce modelů porovnávány se sadou experimentálních dat na kaolinu (Hattab a Hicher, 2004) a poté s výsledky vlastních zkoušek na třetihorním jílu provedených v laboratoři mechaniky zemin Univerzity Karlovy. Zhodnocení modelů se provádělo srovnáním grafů napětí-přetvoření a odchylkou těchto křivek, vyjádřenou jednou skalární hodnotou. Tímto způsobem je demonstrováno, že alespoň dvě sady materiálových parametrů jsou nutné pro každý uvažovaný model. Nejlepší výsledky v porovnání s experimenty podává Hypoplastický model pro jíly, dále Three surface kinematic hardening model a nejhorší Modifikovaný Cam Clay model.
Abstract v angličtině:
Abstract Advanced constitutive models incorporate void ratio as a state variable. Advantage of these models is the possibility to use a single set of material parameters for modelling of soils with different degrees of overconsolidation. Experiments and model predictions were compared to find the range of application of a single set of material parameters for soils with different degrees of overconsolidation. First model predictions were compared with a set of experiments on kaolin clay (Hattab a Hicher, 2004) and than with a set of experiments on tertiary clay performed in laboratory of soils mechanics at Charles University as a part of this thesis. The models were evaluated by comparison of stress-strain curves and by one skalar measure of the prediction error. It is demonstrated that at least two sets of material parameters are required for all three models. A Hypoplastic model for clays leads to better predictions than the elasto-plastic Three surface kinematic hardening model. The worst predictions gives the Modified Cam Clay model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Hájek 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Hájek 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Hájek 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB