velikost textu

Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane synthase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane synthase
Název v češtině:
Strukturálně funkční vztahy hydroxymetylbilan syntázy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.
Id práce:
98075
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
SOUHRN Akutní intermitentní porfyrie (AIP, OMIM 176000) je autosomálně dominantní vrozená porucha, která se řadí mezi akutní jaterní porfyrie. Je způsobená částečným snížením aktivity hydroxymetylbilan syntázy (HMBS, EC 4.3.1.8), třetího enzymu biosyntetické dráhy hemu. Klinické příznaky zahrnují gastrointestinální, neurologické a kardiovaskulární symptomy, ale nejčastějším projevem je abdominální bolest neuroviscerálního původu. Základním cílem této disertační práce bylo provádění molekulární analýzy DNA u pacientů s AIP. V případě, že je u pacienta nalezena mutace, testování DNA na molekulární úrovni je nabídnuto rovněž ostatním příbuzným. Tento individualizovaný přístup umožňuje zachycení asymptomatických jedinců v postižené rodině. Ti jsou pak informováni o vhodnosti požívání léků a o dalších faktorech, které mohou vyvolat nebezpečné akutní ataky. V ideálním případě je DNA diagnostika složena z robustní a efektivní skenovací metody a potvrzujícího kroku, který využívá DNA sekvenování. Rozhodli jsme se zavést skenovací metodu nové generace, která je vysoce citlivá a relativně časově i finančně nenáročná. Zvolili jsme metodu high-resolution melting (HRM) s využitím přístroje LightScanner. Dalším důležitým aspektem tohoto projektu bylo studium molekulární heterogenity AIP ve vztahu k struktuře proteinu. Snažili jsme se o popsání vlivu mutace v genu pro HMBS na strukturu a funkci enzymu a dále o předvedení, jak tato informace může přispět k interpretaci klinických, biochemických a genetických dat při určování diagnózy AIP. Pro tento účel jsme použili prokaryotickou expresi a charakterizaci mutantních HMBS enzymů společně s počítačem modelovanou prediktivní strukturálně-funkční korelační analýzou.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Acute intermittent porphyria (AIP) is an autosomal dominantly inherited disorder, classified as acute hepatic porphyria. It is characterized by a deficiency of hydroxymethylbilane synthase (HMBS, EC 4.3.1.8), the third enzyme in heme biosynthesis. Clinical features include gastrointestinal, neurologic and cardiovascular symptoms, but the most common clinical presentation is abdominal pain caused by neurovisceral crises. The purpose of this study was first to perform molecular analysis of the AIP patients. Once a mutation is detected in a patient, molecular testing is offered to family members. In each affected family, this becomes an important tool for individualised medicine, allowing for careful drug prescription; in addition, it is very important for the asymptomatic carriers to be warned of precipitating factors, thus avoiding an acute attack. The proper DNA diagnostics can be achieved by a combination of a robust and effective pre-screening method and a confirmatory DNA sequencing step. We decided to establish a new generation pre-screening method, which will be highly sensitive and relatively time- and cost-effective. Our method of choice was high-resolution melting (HRM) analysis using the LightScanner instrument. Another important aspect of this project was to study the molecular heterogeneity of AIP in relation to the HMBS protein. We aimed at characterisation of the impact of the HMBS gene mutation on the structure and function of the enzyme, and demonstration of how this aids the interpretation of clinical, biochemical and genetic data in establishing an AIP diagnosis. To demonstrate this, we used expression and characterisation of mutant HMBS enzymes in the prokaryotic system together with the use of predictive computer-assisted structure-function correlation studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 80 kB