velikost textu

Vývoj a využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzu pojivových tkání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzu pojivových tkání
Název v angličtině:
Development and Application of High Performance Separation Methods in Connective Tissue Analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Braun, Ph.D.
Id práce:
98066
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace: Tato práce se zabývá vývojem a využitím vysokoúčinných separačních metod vhodných pro stanovení klinicky významných degradačních produktů kolagenu a elastinu představujících nejvýznamnější proteiny pojivových tkání. K jejich analýze byly použity různé chromatografické a elektroforetické metody, zahrnující vysokoúčinnou kapalinovou chromatografie (HPLC), kapilární zónovou elektroforéza (CZE) a micelární elektrokinetickou kapilární chromatografii (MEKC). Cílem této práce byla optimalizace analytických separačních postupů a metod a jejich využití ke stanovení klinicky významných markerů degradace pojiva. Hodnoceny byly také nejvýznamnější validační parametry použitých metod, což umožňuje jejich srovnání s jinými přístupy. Jedním z nejvýznamnějších přínosů této práce bylo potvrzení vysoké citlivosti, přesnosti, opakovatelnosti a robustnosti použitých metod jak bylo potvrzeno u řady typů biologických vzorků. Důležitým přínosem této práce je také úspěšná současná HPLC separace příčných vazeb kolagenu a elastinu. V práci jsou popsány metody navržené a optimalizované za účelem separace a kvantitativní analýzy nejvýznamnějších příčných vazeb kolagenu a elastinu, tj. pentosidinu, pyridinolinů a desmosinů. Tyto vysokoúčinné separační metody pro separaci a stanovení síťujících elementů pojivových tkání již byly testovány při více než 6000 analýzách, úspěšně aplikovány na reálných vzorcích více než 1000 pacientů a získané výsledky již nalezly uplatnění v klinické praxi. 4
Abstract v angličtině:
Annotation: This work is concerned with the development and application of high performance separation methods suitable for determination of clinically considerable fragments of collagen and elastin as the most important proteins of connective tissues. For their analyses, various chromatographic and electrophoretic methods have been used, including high performance liquid chromatography (HPLC), capillary zone electrophoresis (CZE) and micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC). This work has aimed at optimization of the developed and modified analytical separation procedures and methods and their utilization for determination of clinically important markers of connective tissue degradation. The key validation parameters of the analytical methods used in this work were evaluated too, which enabled their comparison with other approaches. One of the most important results of this work is thus high sensitivity, precision, repeatability and robustness of the methods which was found in a number of biological sample types. Successful was also very good HPLC separation of the analyzed cross-links in both collagen and elastin tissues. High performance methods are described which have been suggested and optimized for separation and quantitative determination of pentosidine, pyridinolines and desmosines as the most important collagen and elastin cross- links. The developed and tested methods (based on more than 6 000 measurements) have already been successfully applied in analysis of more than 1 000 real patient samples and the results obtained utilized in clinical practice. Keywords: HPLC; Capillary Electrophoresis; Collagen; Elastin; Pentosidine; Pyridinolines; Desmosines; Connective Tissue; Cross-links 24
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Braun, Ph.D. 4.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Braun, Ph.D. 50.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Braun, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Braun, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB