text size

Evaluation of climate continentality

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Evaluation of climate continentality
Title (in czech):
Hodnocení kontinentality klimatu
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Kateřina Mikolášková
Thesis Id:
98059
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Physical Geography and Geoecology (NFGGD)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
16/02/2010
Defence result:
Pass
Language:
English
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce hodnotí termickou a ombrickou kontinentalitu klimatu. Jsou zde porovnávány hlavní indexy, které slouží k hodnocení míry kontinentality a zároveň je navržen nový index termické kontinentality. Tento index vychází z denních průměrů teplot a zohledňuje vliv zeměpisné šířky. Závislost rozložení průměrných ročních teplot na zemi na zeměpisné šířce nejlépe vystihuje lineární regrese (z hodnocených závislostí). Všechny indexy použité v práci jsou aplikovány na oblast Evropy a znázorněny na mapách z aplikace ArcGIS. Indexy jsou zhodnoceny s důrazem na nově navrhovaný index. Ze všech indexů použitých v této práci byly sestrojeny grafy vývoje kontinentality klimatu mezi roky 1961 a 2004 pro stanici Praha – Klementinum. Z grafů není patrný žádný výrazný trend v celém období, nicméně lze pozorovat změny v dílčích periodách.
Abstract:
Abstract The paper considers climate continentality from points of view of both temperature and precipitation. Main indices developed for climate continentality are present and compared and a suggestion of new index is made. The newly suggested index is based on daily means of temperature and considers influence of latitude on temperature distribution on the Earth. Linear regression was chosen as a function which describes the best the dependence of annual mean temperature on latitude. All indices are applied to the area of Europe and they are illustrated in maps created in ArcGIS and then evaluated. Evaluation is focused on newly suggested index. Trend of climate continentality from 1961 up to 2004 at station Prague – Clementinum is considered from points of view of all indices used in this paper. No significant trend is obvious but changes in a sub periods are noticeable.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kateřina Mikolášková 4.05 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kateřina Mikolášková 48 kB
Download Abstract in english Mgr. Kateřina Mikolášková 7 kB
Download Defence's report 80 kB