velikost textu

Evaluation of climate continentality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluation of climate continentality
Název v češtině:
Hodnocení kontinentality klimatu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Mikolášková
Id práce:
98059
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
16. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Práce hodnotí termickou a ombrickou kontinentalitu klimatu. Jsou zde porovnávány hlavní indexy, které slouží k hodnocení míry kontinentality a zároveň je navržen nový index termické kontinentality. Tento index vychází z denních průměrů teplot a zohledňuje vliv zeměpisné šířky. Závislost rozložení průměrných ročních teplot na zemi na zeměpisné šířce nejlépe vystihuje lineární regrese (z hodnocených závislostí). Všechny indexy použité v práci jsou aplikovány na oblast Evropy a znázorněny na mapách z aplikace ArcGIS. Indexy jsou zhodnoceny s důrazem na nově navrhovaný index. Ze všech indexů použitých v této práci byly sestrojeny grafy vývoje kontinentality klimatu mezi roky 1961 a 2004 pro stanici Praha – Klementinum. Z grafů není patrný žádný výrazný trend v celém období, nicméně lze pozorovat změny v dílčích periodách.
Abstract v angličtině:
Abstract The paper considers climate continentality from points of view of both temperature and precipitation. Main indices developed for climate continentality are present and compared and a suggestion of new index is made. The newly suggested index is based on daily means of temperature and considers influence of latitude on temperature distribution on the Earth. Linear regression was chosen as a function which describes the best the dependence of annual mean temperature on latitude. All indices are applied to the area of Europe and they are illustrated in maps created in ArcGIS and then evaluated. Evaluation is focused on newly suggested index. Trend of climate continentality from 1961 up to 2004 at station Prague – Clementinum is considered from points of view of all indices used in this paper. No significant trend is obvious but changes in a sub periods are noticeable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Mikolášková 4.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Mikolášková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Mikolášková 7 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB