velikost textu

Stereoselektivní aza-anelační reakce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stereoselektivní aza-anelační reakce
Název v angličtině:
Stereoselective Aza-Annulations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Mandelová
Id práce:
98058
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
11. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo obohacení dosud známých poznatků z oblasti aza-anelačních reakcí o dvojitou aza-anelační reakci, vycházející z ethyl 3-alkoxy-2-oxocyklohexankarboxylátů a ethyl 4-alkoxy-2-alkyl-3- oxopentanoátů. Touto metodou měly být v cyklické řadě reakcí připraveny dekahydrofenantrolinové deriváty a v acyklické řadě reakcí příslušné spirosloučeniny. V textu jsou komplexně popsány aza-anelační reakce, jejich výhody, způsoby provedení a jejich využití při přípravě významných chemických látek zejména z oblasti alkaloidů. Dále jsou zde detailně diskutovány vyzkoušené způsoby přípravy výchozích látek v cyklické i acyklické řadě, následné přípravy enaminů i vlastní aza-anelační reakce, různé úpravy reakčních podmínek ve snaze o lepší výtěžky a samozřejmě všechny výsledky těchto reakcí.
Abstract v angličtině:
This thesis was focused on enrichment of yet known findings in the area of aza-annulations for doubled azaannulation, which was coming up from ethyl 3-alkoxy-2-oxocyclohexancarboxylates ethyl 4-alkoxy-2-alkyl-3- oxopentanoates. Decahydrophenanthroline derivatives and appropriate spiro compounds should be prepared by this method in cyclic and acyclic row of reactions, respectively. Aza-annulations, their advantages, ways of realization and their usage in preparation of important chemical substances mainly from the area of alkaloids are complexly described in the text. Furthermore, tried methods of preparation of starting materials in cyclic and acyclic row of reactions, following praparations of enamines as well as proper aza-annulations, different arrangement of reaction conditions in an effort to get better yields of these reactions, and all the results are there also discussed in detail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Mandelová 646 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Mandelová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Mandelová 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. 80 kB