velikost textu

Srovnání vybraných metod pro určení základních parametrů půd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vybraných metod pro určení základních parametrů půd
Název v angličtině:
COMPARISON OF ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINING BASIC SOIL PARAMETERS COMPARISON OF ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINING BASIC SOIL PARAMETERS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Hodková
Id práce:
98053
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
I AbsnralÍ I Mtody na stanovenípůeú'o É|' Yý ' 'é adďty (EA) a kationtové testovány soh|edem na vliv rozdílnýcÍrpararrrelrrt zsjménapoměru v.ýměÍ'né kapacity (cEc) byly ď|, doby interakce, pouŽitého I |oužidlaa separacerozÍokuod pevnéf;áze. Poměr ď| (mnoáwí půdy k extrakčrrímu činidlu) má vliv na stanovenípH, EA i CEc vzhledem k ovlivněrríinterakční plochy běhern|oužení adsorbovanýchkomponerrt. I Doba interakce půdy s extrakčním U starrovení dochrází EA činidlem neovlivní zásadně pH, pokud nepřekročícca 4 hodiny. delšímloužením rozpouštění k silikátra uvo|ňovrání za nrásledek podhodnocení hodnoý EA. U CEC dochríá ke zpětné kationtůze struktury a má I desorpci kationtů na povr.ch půdních čiástic to mátéžzanrásledek a podhodnocení CEC. Metoda stanoveníCEC vytěsněnÍmindexovéhoiontu octanem amonným po vymýí solí není vhodná I pro kyselépůdy.Úpravou pH sýícího roztoku se zrryšujepodíl EA, kter:ízvyšuje CEC a tim dochazi k nadhodnocení výsledků. Komplikace způsobujecentrifugace organiclcýchhorizontů' poněvadž ji nelze v reálných podmínkách provést. Pro dďší \.ýzkum by bylo vhodné připravit jiný referenčnímaterirál , než který je v současnosti dosfupný.
Abstract v angličtině:
T T Summary ! The methodsfor determinationof soil pH, exchangeable acidity (EA) and cation exchange capacity (CEC) have been tested with respect to individual chemical parameters,particularly s/l ratio T (soliďliquid), interaction time, extractionreagentand solution separationfrom a solid phase. Modification of s/l ratio influencesthe interfaceareq and thereforethe fraction of H* , EA and CEC increaseswhen the solid concentration solutiondecreases. in I The interactiontime of soil with extractionreagentdoesn'thave a crucial influenceon pH, until it lasts over 4 hours. DeterminingEA, longer reactiontime induce dissolution of silicates and underestimate the real EA value.Longer interactiontime of CEC determination causescation redesorption the soil on T particlessurfaceand causesunderestimating the CEC. of In determiningCEC methodby index ion displacementusing amonium acetateafter salts rinse is not T suitablefor acid soils. Adjusting pH of saturatingsolution increasesamountof EA, that increasesCEC value and that causesan overestimating results. of The soil organic layer extractscan not be treatedusing standardcentrifugation. T For a future research it would be necessary to prepare an other reference material, than those accessibleat the presenttime. T T T T T t T t T T T T I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hodková 47.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hodková 386 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hodková 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 80 kB