velikost textu

Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí
Název v angličtině:
Simple Experiments with Naturally Occurring Materials in Chemistry Education: Support of Empirical Method and Development of Related Competences
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Böhmová, Ph.D.
Id práce:
98049
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn disertační práce Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí Mgr. Hana Böhmová Ve své práci jsem se zaměřila na téma zařazování empirických poznávacích postupů do výuky chemie, na úroveň osvojení souvisejících kompetencí mezi českými žáky a na vyvíjení a podporu aktivit, které by přispěly ke zlepšení situace v chemickém vzdělávání na středních a základních školách v této oblasti. Jednotlivé cíle, které jsem si pro svou práci stanovila, byly postupně naplněny. U českých žáků jsem zjistila nedostatečnou úroveň osvojení obecnějších složek přírodovědné gramotnosti – dovedností, jako je tvorba hypotéz, navrhování, plánování a realizace experimentů, zpracování dat, vyvozování platných závěrů či relevantní argumentace. Jednou z příčin této situace je malý počet příležitostí k rozvíjení zmíněných dovedností v rámci školní výuky přírodních věd, resp. konkrétně chemie. Ukázalo se, že žáci nemají dostatek příležitostí provádět samostatně experimentální práci a vyhodnocovat získaná data, natož navrhovat vhodné experimenty a drobné výzkumy. V rámci dotazníkového šetření učitelé uváděli nevyhovující materiální vybavení škol a nedostatek vhodných námětů k experimentům jako nejdůležitější překážky v zařazování experimentální práce žáků do školní výuky chemie. Na základě těchto zjištění jsem navrhla soubor jednoduchých experimentů s přírodními látkami, zaměřených na samostatnou experimentální práci žáků a vhodných i pro výuku na zcela nedostatečně materiálně vybavených školách. Využitelnost těchto námětů v praxi jsem posuzovala na základě informací od jednotlivých pedagogů, účastníků cyklu seminářů „Netradiční školní a domácí chemické experimenty a použití mikrovlnné trouby ve školní laboratoři“. Reakce pedagogů ukázaly, že tyto náměty jsou pro jejich práci velmi přínosné, a také poskytly podněty pro některé modifikace a tvorbu dalších námětů. Vybrané jednoduché experimenty s přírodními látkami jsem zvolila jako základ distančního chemického kurzu Biochemie – Přírodní látky, určeného pro rozvíjení mimořádně přírodovědně nadaných středoškoláků. Během ročního sledování práce studentů kurzu a intenzivní komunikace s nimi jsem si ověřila, že samostatná experimentální práce (ve formě domácích experimentů) je vhodným východiskem pro tento typ vzdělávání, její předností je výrazný motivační a aktivizační efekt i potenciál pro tvorbu intelektuálně náročných problémových a heuristických úloh. Na základě připomínek studentů a zkušeností instruktorek byl kurz před zahájením dalšího ročníku modifikován po obsahové i organizační stránce.
Abstract v angličtině:
Summary of Ph.D. Thesis Simple Experiments with Naturally Occurring Materials in Chemistry Education: Support of Empirical Method and Development of Related Competences Mgr. Hana Böhmová The doctoral thesis is focused on the problem of gaining empirical knowledge in chemistry education, on the acquirement of related competences, and on the activities which would contribute to the improvements in chemistry education in this area. The aims set in the first part of the thesis were fulfilled. I have confirmed the insufficient level of the competences acquirement among the Czech students, such as formulation and verification of a hypothesis, planning and carrying out a simple experiment, interpretation of collected data or drawing conclusions. Main cause of this problem could be insufficient opportunity to develop these competences in school chemistry (or science) education at ground and high school level. Experimental activities of individual students are rare in Czech chemistry lessons. The teachers quote that the main problem responsible for this situation is missing equipment for practical activities in their schools and absence of suitable school experiments reflecting the given safety directives. Considering these findings, I have created a set of simple chemistry experiments utilizing natural products and substances. The experiments are suitable for the individual work of students and for chemistry education even at schools without a laboratory or special science classroom. Chemistry teachers, participants of the further training workshops, appreciate the experiments as very motivating and beneficial for their work at school. I have selected some simple experiments with naturally occurring materials as a base for the e-learning chemistry course Biochemistry – Natural substances. The aim of the course is to stimulate and further develop the talented high-school students from Czech and Slovak Republic in the natural sciences. The results of the first year of the course showed the motivating effect of the home chemistry experiments and their applicability for this type of education as a starting point for following problems and heuristic tasks. The course was also modified according to the student comments and the experience of instructors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Böhmová, Ph.D. 5.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Böhmová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Böhmová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB