velikost textu

Význam časového systému pro zdraví člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam časového systému pro zdraví člověka
Název v angličtině:
Significance of the timekeeping system for human health
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lucie Pospíšilová
Vedoucí:
PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
97982
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cirkadiánní systém, synchronizace světlem, cirkadiánní poruchy
Klíčová slova v angličtině:
circadian system, photic entrainment, circadian disease
Abstrakt:
Cirkadiánní systém vznikl jako adaptace na cyklicky se opakující změny podmínek pro život na Zemi, především střídání světla a tmy s periodou solárního dne. Rytmický signál vzniká v organismu na buněčné úrovni díky rytmickému spínání hodinových genů a jejich proteinových produktů. Suprachiasmatická jádra (SCN) v hypothalamu jsou hlavním cirkadiánním oscilátorem savců a řídí denní cykly fyziologických a behaviorálních procesů. V periferních tkáních fungují lokální oscilátory, které jsou neuroendokrinními signály ze SCN synchronizovány k denní době a k sobě navzájem. Pro správnou funkci organismu je nutná vzájemná synchronizace všech složek cirkadiánního systému. Nejdůležitějším synchronizátorem systému s denní dobou je světlo působící na SCN přes retinu. U některých nevidomých je vnímání světla v retině narušeno a proto nemohou být světlem synchronizováni. SCN řídí rytmické uvolňování hormonu melatoninu z epifýzy. Tento hormon zprostředkovává informaci o denní době dalším tkáním, které nejsou na světlo citlivé. Cirkadiánní systém časově řídí řadu dalších procesů, včetně cyklu buněčného dělení. Zdá se, že jednou z příčin některých nádorových onemocnění může být narušení této časové regulace. V lidské populaci byla zjištěna různá exprese a polymorfismy hodinových genů. Na základě rozšiřujících se poznatků o cirkadiánním systému se otevírají nové možnosti terapie založené na podávání léků v době jejich největšího účinku, tzv. chronoterapie.
Abstract v angličtině:
The circadian system evolved as an adaptation to cyclic changes in external conditions on Earth, mainly the alternation of light and dark with a period of solar day. The rhythmic signal is generated at the cellular level and it is controlled by rhythmic expression of clock genes and their protein products. In mammals, the hypothalamic suprachiasmatic nuclei (SCN) are the principal circadian oscillator coordinating daily cycles of physiology and behavior, while in peripheral tissues local oscillators operate. The peripheral oscillators are entrained to the daytime and also among each other, by neuroendocrine signals from the SCN. Mutual synchrony of all the circadian components is necessary for proper function of the organism. The main entraining cue of the circadian system with environment is light, which affect the SCN via retina. In a subgroup of blind people sensing the light in the retina is disturbed and their circadian system cannot be synchronized by light. The SCN controls rhythmic production of melatonin in the pineal gland. This hormone mediates the information about the daytime to other tissues in the body, which are not photosensitive. The circadian system temporally drives many processes, including the cell division cycle. It seems that disruption of the temporal regulation could contribute to incidence of some kind of cancer. In human population, variability in expression of clock genes and their polymorphisms have been detected. The increasing knowledge on the circadian system opens new options of therapy, i.e., chronotherapy, which is based on delivery of the drug at the daytime when its effect is the highest.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Pospíšilová 856 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Pospíšilová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Pospíšilová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Alena Sumová, DSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 375 kB