velikost textu

Řízení enzymatické aktivity molekuly kreatinkinázy změnami její konformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení enzymatické aktivity molekuly kreatinkinázy změnami její konformace
Název v angličtině:
Control of creatine kinase activity due to structural changes of the enzyme molecule
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Id práce:
97968
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Konformační změny myofibrilární kreatinkinázy byly studovány za účelem sledování jejich významu v řízení enzymatické aktivity. Získaná data pomocí fluorescence a absorpční spektroskopie ukazují na tři konformační stavy v závislosti na vazbě substrátů. Tak, jak se snižoval poloměr CK molekuly pod vlivem vazby substrátů v uspořádání: CK volná, komplex CK-ATP+kreatin a komplex CK-ATP, tak se ve stejném uspořádání snižoval poločas života emise fluorescence (lifetimes) 2.72, 2.42, 2.38 ns vnitřních tryptofanových zbytků, pokles anisotropie, rotační korelační časy 35, 29, 27 ns a zhášení akrylamidem. Data byla potvrzena měřením anizotropie u fluorescenčně značené CK (CK-FITC), které poskytlo korelační časy 34, 30, 27 ns. Výsledky ukazují, že vedle „minimalizačního energetického principu“, který se projevil konformačními změnami při vazbě substrátů, existuje ještě další esenciální komponenta odpovědná za fyziologické řízení enzymatické aktivity na subcelulární úrovni, která se účastní přechodu CK-ATP+creatine komplexu z intermediární (nereaktivní) konformace do uzavřené (reaktivní) konformace molekuly. Klíčová slova: kreatinkináza, konformační závislot na substrátech, enzymatická aktivita
Abstract v angličtině:
Abstract Myofibrillar creatine kinase (CK) has been studied for activity control due to structural changes of its molecule. Data indicating three CK conformations for three substrate ligation states were collected, using fluorescence and absorption spectroscopy. As the radius of CK molecule under ligation states: CK free, CK-ATP+creatine and CK-ATP complexes decreases, in the same block sequence decrease: fluorescence lifetimes 2.72, 2.42, 2.38 ns of intrinsic tryptophans emission, anisotropy decays, rotation correlation times 35, 29, 27 ns and acrylamide quenching. Data were confirmed by anisotropy experiments with CK-(FITC labelled), providing the correlation times 34, 30, 27 ns. Results indicate that besides the “energy minimizing” conformational effects of substrates, other essential components of physiological control at the subcellular level should be involved in the transition of the CK- ATP+creatine complex from the intermediary (nonreactive) to the closed (reactive) conformation of the molecule. Keywords: creatine kinase, conformational effect of substrates, enzyme activity control.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 80 kB