velikost textu

Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: "Parasitica") a jejich dopad na chování hostitelských organizmů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: "Parasitica") a jejich dopad na chování hostitelských organizmů
Název v angličtině:
Hymenopteran parasitoids (Hymenoptera: "Parasitica") and their impact on hosts species behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Stiblík
Vedoucí:
Mgr. Petr Janšta
Oponent:
Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Id práce:
97959
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hymenoptera, parazitoid, manipulace hostitelem, behaviorální manipulace, Braconidae, Ichneumonidae
Klíčová slova v angličtině:
Hymenoptera, parasitoid, host manipulation, behavioral manipulation, Braconidae, Icheumonidae
Abstrakt:
Ovlivňování hostitele parazitem či parazitoidem je v poslední době stále více středem zájmu mnohých vědců. Řada z nich se už neomezuje pouze na popsání změn v chování hostitele, ale zkoumá i jejich fyziologické pozadí. Mnoho prací se zabývá manipulací hostitelským prostředím parazitoidy ze skupiny parazitických blanokřídlých (Hymenoptera: Parasitica). Jedná se především o koinobionty, kteří jsou na své hostitele často silně adaptovaní a hostitelsky specifičtí, tudíž se u nich vyvinuly velice sofistikované způsoby, jak svého hostitele ovládat ku svému prospěchu. Tyto vosičky jsou nejen velice diverzifikovaná skupina, ale disponují i stejně rozličnými mechanismy manipulace hostitelem a jeho fyziologií. Někdy parazitoid svého hostitele ovládá téměř jako „vozidlo“ se zásobami potravy, jindy pouze ovlivňuje poměry metabolitů v těle nebo potlačuje imunitní reakce hostitele. Při úspěšném životním cyklu těchto vosiček se však hostitel nerozmnoží a většinou je parazitoidem úplně zkonzumován. Má bakalářská práce je souhrnem informací o této problematice.
Abstract v angličtině:
Recently, many scientists have been focused on parasite or parasitoid host's manipulation. They don't describe only the changes in host behavior, but they even search for physiological background. Lots of papers dealing with hymenopteran parasitoids (Hymenoptera: Parasitica) host's manipulation have been published. The most studied are strongly adapted and host specific parasitoids, koinobionts. They developed very sophisticated mechanisms to manipulate their hosts for their own benefit. These parasitic wasps are not only very diverse group of the insect, but they even developed various ways to manipulate the hosts and their physiology. Sometimes the parasitoids use their hosts like a „food's vehicle“, sometimes they manipulate just rates of some metabolites or suppress host's immune reaction. If the wasp's life-cycle is successful, the host does not develope to the adult´s stage and is often consumed by the parasitoid larve.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Stiblík 692 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Stiblík 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Stiblík 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Janšta 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB