velikost textu

Stanovení arbutinu na uhlíkové pastové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení arbutinu na uhlíkové pastové elektrodě
Název v angličtině:
Determination of arbutin using carbon paste electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Milan Libánský
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Oponent:
doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
97930
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arbutin, uhlíkové pastové elektrody, voltametrie
Klíčová slova v angličtině:
Arbutin, carbon paste elctrodes, voltammetry
Abstrakt:
Abstrakt: V této bakalářské práci byly optimalizovány podmínky pro stanovení hydrochinon-β- D-glukopyranosidu (arbutinu) technikou diferenční pulzní voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě. Ze závislosti výšky píku v závislosti na pH bylo pro stanovení zvoleno prostředí o pH = 2. Ve vybraném prostředí byla změřena koncentrační závislost, ze které byly určeny meze detekce a stanovitelnosti na hodnoty 0,73×10-6 mol/l a 2,42×10-6 mol/l. Byla zkoumána možnost dále zvýšit citlivost stanovení pomocí akumulačního kroku, ale akumulace arbutinu na elektrodě nebyla pozorována ani po deseti minutách. Vyvinutá metoda stanovení arbutinu byla ověřena stanovením této látky v reálném vzorku kosmetického krému. Byla provedena extrakce arbutinu do methanolického a vodného roztoku. Obsah analytu byl v obou těchto roztocích stanoven metodou standardního přídavku. V methanolickém roztoku byla prokázána velice dobrá opakovatelnost měření a velice dobrá shoda naměřeného výsledku koncentrace s uvedeným obsahem arbutinu v krému. U vodného roztoku byly zjištěné hodnoty koncentrací několikanásobně nižší, pravděpodobně v důsledku neúplného rozpuštění analytu.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis concerns to the optimization of the conditions for the determination of hydroquinone-β-D-glucopyranoside (arbutin) by the differential pulse voltammetry on carbon paste electrode. From the dependence of peak heights on the pH, buffer of pH 2 was selected as the optimum medium. In this media, concentration dependences were measured and detection limit and quantification limit of 0.73×10-6 mol/l and 2.42×10-6 mol/l, respectively, were obtained. The possibility of further increase of the sensitivity of determination by the accumulation step was studied, but the accumulation of arbutin was not observed even after ten minutes. The developed method for the determination of arbutin was verified by its determination in the real sample of the cosmetic cream. Results of extraction of arbutin to methanolic and aqueous solution were studied. Concentration of the analyte was determined by standard addition method. In the case of methanolic solution, very good repeatability of the measurements and agreement of the determined and declared content of arbutin in the cream was found. In the aqueous solution much lower amount of arbutin was found, probably due to incomplete extraction of the analyte.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Libánský 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Libánský 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Libánský 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB