velikost textu

MAPs, proteiny asociované s mikrotubuly v rostlinných buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
MAPs, proteiny asociované s mikrotubuly v rostlinných buňkách
Název v angličtině:
Microtubule-associated proteins in plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Benáková
Vedoucí:
RNDr. Jana Krtková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Id práce:
97905
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytoskelet, mikrotubuly, proteiny asociované s mikrotubuly, rostliny, dynamika, růst a vývoj, rostlinná buňka
Klíčová slova v angličtině:
cytoskeleton, microtubules, microtubule.associated proteins, plants, dynamics, growth and development, plant cell
Abstrakt:
1. Abstrakt a klíčová slova Mikrotubuly (MT) jsou jednou ze základních buněčných struktur. Jejich vlastnosti a funkce jsou ovlivňovány a modifikovány dalšími proteiny, které můžeme zahrnout do skupiny proteinů asociovaných s mikrotubuly (MAPs, microtubule-associated proteins). Výzkum MAP a jejich různorodých funkcí se v posledních letech prudce rozvíjí. Některé MAP ovlivňují dynamiku MT, jiné mají spíše strukturní funkci - propojují jednotlivá MT vlákna s rozličnými buněčnými strukturami, jako jsou ostatní MT, proteiny, organely, aktinový cytoskelet či plasmatická membrána. Mnoho popsaných MAP proteinů má homology v rámci celé eukaryotické říše, příkladem je rodina MAP65 nebo EB1 (END BINDING 1), je proto zajímavé sledovat, zda a jak se rostlinné MAP svými funkcemi liší od svých živočišných homologů. Na druhou stranu jsou popsány také rostlinně specifické MAP s unikátními funkcemi v rostlinné buňce, například ATK5 či SPR1 (SPIRAL 1). Tato bakalářská práce je literární rešerší, jejímž cílem je zpracovat přehled rostlinných MAP, charakterizovat je a popsat, pokud jsou známy, jejich funkce z hlediska buňky i celého rostlinného organismu. Klíčová slova: cytoskelet, mikrotubuly, proteiny asociované s mikrotubuly, rostlinná buňka, růst a vývoj
Abstract v angličtině:
1. Abstract and key words MTs are one of the basic cellular protein structure. Their features and function are influenced and modified by group of other proteins, i.e. microtubule-associated proteins (MAPs). In the last decades, an extensive research on MAPs and their wide range of functions has been carried out. Therefore we are aware of the involvement of some of the MAPs in MT dynamics, other have been shown to have rather structural function. They bundle MTs with various cell structures, such as the other MTs, proteins, organelles, actin cytoskeleton or plasma membrane. Many described MAPs are homologous in the whole eukaryotic domain, for example MAP65 or EB1 (END BINDING 1) family, therefore it is interesting to follow if and how the functions of plant MAPs differ from their animal counterparts. On the other hand, there are many specific MAPs with unique functions in plants, e.g. ATK5 or SPR1 (SPIRAL 1). This Bachelor thesis is a survey on current knowledge of plant MAPs and it makes an effort to present their characteristic and functions in plant cell and organism. Key words: cytoskeleton, microtubules, microtubule-associated proteins, plant cell, growth and development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Benáková 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Benáková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Benáková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Krtková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB