velikost textu

Představy dětí a mládeže o práci novináře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy dětí a mládeže o práci novináře
Název v angličtině:
Images of Children and Youth about the Work of Journalists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Zahornadská
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Šírová
Id práce:
97795
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti, mládež, názor, novinář, profese, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
children, youth, meaning, journalist, proffesion, research
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Představy dětí a mládeže o práci novináře“ je typizace českého novináře a jeho pracovní náplně dle dětí a dospívajících ve věku 10-16 let. Dále pak práce operuje se subjektivními postoji dětí a mládeže k dané profesi. První, teoretická část, hledá definici novinářské profese v odborné literatuře a sumarizuje již proběhlé výzkumy na podobná témata. Vlastní výzkum je jádrem celé práce. Dotazníkové šetření probíhalo na základních a středních školách v Praze, Středočeském a Královéhradeckém kraji a zpracováno bylo 153 dotazníků pro mladší a 180 pro starší respondenty, celkem tedy 333 dotazníků. Dotazníky zjišťovaly sociodemografické údaje typického novináře (věk, pohlaví, bydliště, příjem, vzdělání...), osobnost novináře (povahové vlastnosti), lukrativitu povolání (hodnocení profese respondenty) a běžný pracovní den novináře (časový harmonogram aktivit a výskyt novináře). Následovaly polostrukturované hloubkové rozhovory s dalšími čtyřmi respondenty, které měly upřesnit a potvrdit výsledky dotazníkového šetření, tedy ověřit jejich reliabilitu. Závěr práce shrnuje výsledky výzkumu ve snaze o vytvoření obrazu průměrného českého novináře podle dětí a mládeže.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis „Images of Children and Youth about the Work of Journalists“ is typification the Czech journalist and his workload by children and adolescents from the age group 10-16. Moreover thesis is working with subjective children´s and youth´s attitudes to the profession. The first theoretical part is searching the definition of the journalistic profession in the literature and sumarizes past research on similar topics. Novel research is the core of the whole work. The questionnaire survey was carried out in primary and secondary schools in Prague, Central Bohemian region and Hradec Králové region, 153 questionnaires for younger respondents and 180 for older respondents were processed, a total of 333 completed questionnaires. The questionnaire asked for socio-demographic data about a notion of typical journalist (age, sex, place of residence, income, education...), it´s personality (characteristics), journalism as a lucrative profession (rating of respondents) and a normal working day of the journalist (timetable of activities and place of presence). Semi-structured depth interwviews with four other respondents who were to clarify and confirm the results of the survey followed, namely to verify their reliability. The conclusion summarizes the results of research in an effort to create children´s and youth´s image of the average Czech journalist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Zahornadská 9.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Zahornadská 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Zahornadská 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Šírová 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 482 kB