velikost textu

Tvorba školního časopisu jako prostředek k rozvoji mediální gramotnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba školního časopisu jako prostředek k rozvoji mediální gramotnosti
Název v angličtině:
Creating a school newspaper as a means to promote media literacy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Čekanová
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Šírová
Id práce:
97794
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
média, mediální výchova, mediální gramotnost, školní média, školní časopisy
Klíčová slova v angličtině:
media, media education, media literacy, school media, school magazines
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tématem školních časopisů na gymnáziích. Konkrétně zkoumá přínos samostatné tvorby školního časopisu k rozvoji mediální gramotnosti žáků. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. První, teoretická část stručně vymezuje, co je mediální gramotnost, proč se o ní v dnešní době stále více hovoří a jak je její rozvoj ukotven v české školské soustavě. Blíže se věnuje vymezení mediální výchovy ve vzdělávacích dokumentech České republiky, možnostem jejího zařazení do výuky a očekávaným výstupům z ní. Krátce se pozastavuje nad srovnáním mediální produkce v rámci mediální výchovy a samostatnou tvorbou školního média vzniklého z iniciativy samotných studentů. Druhá část je věnována výzkumnému šetření provedenému se třemi redakcemi plzeňských školních časopisů vzniklých z iniciativy studentů. Zkoumá jednak podobu funkční a procesní stránky fungování časopisu, její shodné a odlišné rysy v jednotlivých redakcích, motivaci, cíle a prvotní očekávání tvůrců apod. Za druhé se výzkumné šetření věnuje otázce, jaký vliv měla samostatná tvorba školního časopisu pro rozvoj mediální gramotnosti žáků. Získané poznatky hodnotí v porovnání s Dalšími očekávanými výstupy pro Mediální výchovu v gymnáziích. Zkoumá zároveň, zda žáci samostatnou tvorbou získali i něco nad rámec DOV MV. Na závěr se pokouší srovnat výhody a nevýhody samostatné tvorby školního média v porovnání s řízenou výukou mediální výchovy.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation deals with the theme of the school magazines in grammar schools. Specifically, it examines the influence of independent school magazines production on the development of pupils' media literacy. The thesis is divided into two parts – the theoretical one and empirical one. Theoretical part briefly defines the term media literacy, explains the growth in use of the term and describes its anchoring in the Czech educational system. It pays attention to definition of media education in educational documents of the Czech Republic and further talks about possibilities of its inclusion into classes and its expected impacts. It briefly compares media production within guided media education and independent school media production created by pupils itselves. The second part is devoted to the survey carried out by three editorial boards of Pilsen school magazines that emerged from pupils' initiative. It explores functions and processes of magazine running, shows differences in each editorial board, its incentive, goals, author's primary expectations etc. Further, the research analyzes the contributions of school magazines independent work to development of pupils' media literacy. These gains are evaluated in comparison with Other Expected Outputs for Media education in grammar schools. At the same time, it examines whether the pupils gained something above DOV MV standard. Finally, it tries to compare positives and negatives of independent school media next to guided media education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Čekanová 848 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Čekanová 349 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Čekanová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Čekanová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Šírová 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 512 kB