velikost textu

Ochrana dětí a mladistvých v hodnoceních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana dětí a mladistvých v hodnoceních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Název v angličtině:
The protection of children and teenagers based on the assessments of the Council for radio and television broadcasting
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Malířová
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Mgr. Lucie Macků
Id práce:
97759
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
médium, mediální právo, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zákon č. 231/2001 Sb., ochrana dětí a mladistvých, regulace médií
Klíčová slova v angličtině:
medium, medial law, The Council for radio and television broadcasting, rule no. 231/2001, protection of children and teenagers, media regulation
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je ochrana dětí a mladistvých v hodnoceních Rady pro televizní a rozhlasové vysílání. V první části práce je zmapována česká mediální legislativa, se zřetelem na ty právní normy, ze kterých vychází Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při svých hodnoceních (zejména zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání). V další kapitole je představena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zejména s ohledem na její činnost a kompetence ve vztahu k ochraně dětí a mládeže. Stěžejním a nejrozsáhlejším bodem práce je samotný výzkum, následovaný zpracováním výsledků výzkumu a definováním závěrů. Výzkum je proveden obsahovou analýzou využívající kvalitativní a kvantitativní strategie. Jako podklad pro výzkum je použita legislativa, judikáty, rozhodnutí a upozornění Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z let 2008 až 2011. Cílem výzkumu je zjistit, zda vůbec jsou chráněny zájmy dětí a mladistvých v České republice, co se rozhlasového a televizního vysílání týče. Jaká existuje právní úprava regulace médií v této oblasti. A na kolik je pak právní úprava regulace médií v oblasti ochrany dětí a mladistvých používána v praxi. Zda tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání současně s českou justicí účinně chrání děti a mladistvé.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is protect of children and adolescents in the evaluations of The Council for Radio and Television Broadcasting. The first part is mapped Czech media legislation with regard to the legal standards underlying The Council for Radio and Television Broadcasting in their trials (particularly Act No. 231/2001 Coll., on radio and television broadcasts). The next chapter introduced The Council for Radio and Television Broadcasting, in particular with regard to its activities and competences in relation to the protection of children and youth. The central and largest of the thesis is the research itself, followed by the processing results of the research and defining conclusions. Research is conducted content analysis using qualitative and quantitative strategies. As a basis for research is used legislation, case law, decisions and notifications Council for Radio and Television Broadcasting from 2008 to 2011. The aim of the research is to find out whether we are protected the interests of children and adolescents in the Czech Republic, as broadcasting is concerned. What does the legal regulation of the media in this area. And how much is the legal regulation of the media in the protection of minors used in practice. Whether therefore The Council for Radio and Television Broadcasting simultaneously with the Czech justice system effectively protects children and adolescents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Malířová 5.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Malířová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Malířová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Macků 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 473 kB