text size

Konstruování mediální reality při odvolávání Mirka Topolánka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Konstruování mediální reality při odvolávání Mirka Topolánka
Titile (in english):
Construction of Media Reality during Mirek Topolánek´s Resignation Period
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Vera Renovica
Supervisor:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Opponent:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Thesis Id:
97719
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Media Studies (MS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/06/2014
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
konstrukce reality, nastolování agendy, zpravodajské hodnoty, mýtus, bulvarizace, Mirek Topolánek, ODS, kritická analýza diskursu, kritická lingvistika, sémiotická analýza
Keywords:
construction of reality, agenda setting, news values, myth, tabloidization, Mirek Topolánek, ODS, Critical Discourse Analysis, Critical Linguistics, Semiotic Analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce Konstruování mediální reality při odvolávání Mirka Topolánka se věnuje analýze celkem 294 mediálních výstupů publikovaných či odvysílaných mezi 20. březnem a 1. dubnem roku 2010, týkajících se odchodu Mirka Topolánka z pozic v ODS v souvislosti s jeho výroky pro časopis LUI na téma židovské víry, homosexuální orientace či voličů ČSSD. Teoretická část práce přibližuje témata související s konstrukcí reality v díle Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna, mediální rutiny, které s popsaným jevem souvisejí, a vznik mýtů dle Rolanda Barthese. Výzkumná část práce využívá propozic kritické analýzy diskursu s důrazem na kritickou lingvistiku k izolaci diskursů, které vytvářely souvislost mezi Topolánkovými výroky pro časopis LUI a jeho odchodem z ODS a politiky vůbec. Dílčí analýza se také zabývá sbližováním prostředků užívaných bulvárními a nebulvárními médii. Konečně sémiotická analýza se soustředí na karikatury Mirka Topolánka a identifikuje mýty, na základě nichž byla vnímána jeho image a možnost dalšího uplatnění v politice.
Abstract:
Abstract The thesis Construction of Media Reality during Mirek Topolánek’s Resignation Period analyses a total of 294 instances of media output published or broadcast between 20th March and 1st April 2010 and dealing with Mirek Topolanek’s resignation from his positions within the ODS in the context of his statements for LUI Magazine. The interview dealt with the Jewish faith, homosexual orientation or the voters of the ČSSD. The theoretical part of the thesis elucidates themes related to the construction of reality as described by Peter L. Berger and Thomas Luckmann, media routines, which can contribute to this phenomenon, and the creation of myth according to Roland Barthes. The research part of the thesis uses the propositions of Critical Discourse Analysis with an emphasis on Critical Linguistics, to isolate discourses, which were used to establish a connection between Topolánek’s statements for LUI Magazine and his exit from the ODS and politics in general. A partial analysis also notices how the linguistic tools of tabloid and non-tabloid media were brought closer together. Finally, the Semiotic Analysis focuses on the caricatures of Mirek Topolánek and identifies myths which served as a basis for perceiving his image and the possibility of his further political career.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vera Renovica 3.89 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Vera Renovica 1.1 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vera Renovica 63 kB
Download Abstract in english Mgr. Vera Renovica 63 kB
Download Supervisor's review PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 44 kB
Download Opponent's review PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 125 kB
Download Defence's report 486 kB