velikost textu

Rozhlasové vysílání České národní rady v období pražského povstání v květnu 1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhlasové vysílání České národní rady v období pražského povstání v květnu 1945
Název v angličtině:
Radio broadcasting of the CNC in the prague uprising in may 1945
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Kuropata
Vedoucí:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Id práce:
97706
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pražské povstání, Česká národní rada, Český rozhlas, bitva o rozhlas
Klíčová slova v angličtině:
Prague Uprising, Czech National Council, Czech Radio, the battle for radio
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaobírá Pražským povstáním v květnu 1945. Hlavní oblastí výzkumu je rozhlasové vysílání České národní rady, což byl vrcholný orgán, který k organizaci celého povstání využíval právě rozhlas. A to jednak Český rozhlas a jednak i pražský pouliční místní rozhlas. Práce se zaobírá způsobem, jak Česká národní rada komunikovala s rozhlasem, jak mu předávala zprávy k odvysílání, kdo byli lidé, kteří takové vysílání měli na starost, a významný prostor se v práci věnuje samotnému obsahu odvysílaných zpráv, které jsou rozděleny po jednotlivých dnech. Dílčím cílem této práce je také prohloubení znalostí samotného Pražského povstání, neboť má autor textu dojem, že je tato událost nepříliš známá, ačkoli boje na pražských barikádách se řadí mezi největší bitvy českých dějin, když během pár květnových dní roku 1945 zemřelo na 2 tisíce bojovníků.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the Prague Uprising in May 1945. The main area of research is broadcasting Czech National Council, which was the highest authority for the organization of the rebellion on the right of the radio. And one hand Czech radio, but also Prague street local radio. This work deals with the way Czech National Council communicate with the radio as he passed messages to be sent, who were the people who these broadcasts were in charge, a significant space in the work focuses on the very content of broadcast messages, which are divided by days. The operational objective of this work is to deepen knowledge of the Prague Uprising itself, as the author of the text impression that this event is not very well known, while fighting on the barricades of Prague is one of the largest battles of Czech history, when within a few days of May 1945, died 2000 fighters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Kuropata 3.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Kuropata 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Kuropata 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Kuropata 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Maršík, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 490 kB