velikost textu

Trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku
Název v angličtině:
The Crime of Evasion of Alimony Payments under s. 196 of the Criminal Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Štulík
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
97568
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestné činy proti rodině a dětem; zanedbání povinné výživy; vyživovací povinnost
Klíčová slova v angličtině:
crimes against family and children; evasion of alimony payments; maintenance obligation
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, kterým je v českém trestním právu chráněn zákonný nárok na výživné mezi rodinnými příslušníky. Cílem práce je podat ucelený výklad o tomto trestném činu. V úvodu práce jsou rozebrány důvody, které zákonodárce vedly k zakotvení trestnosti neplnění vyživovací povinnosti. Samostatná pozornost je věnována historickému vývoji této právní úpravy. Jádrem práce je pojednání o jednotlivých znacích skutkové podstaty trestného činu, včetně vymezení pojmu zákonné vyživovací povinnosti. Pozornost je rovněž věnována podmínkám zániku trestní odpovědnosti (§ 197 trestního zákoníku), možnostem souběhu s jiným trestným činem a rozebrány jsou také některé procesní otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the Crime of Evasion of Alimony Payments under s. 196 of the Criminal Code. By this provision the Czech law protects the statutory claim to maintenance between family members. The aim of this thesis is comprehensive explanation of all aspects of this crime. In introduction are analysed reasons, which led Czech lawmaker to enact punishability of failure to fulfill maintenance obligation. Special attention is given to historical evolution of this crime in Czech law. Main part of this thesis deals with elements of the crime, including definition of statutory maintenance obligation. Attention is given to condition of effective repentance (s. 197 of the Criminal Code) and possibility of concurrence. In the last chapter are described some procedural aspects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Štulík 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Štulík 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Štulík 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 80 kB