velikost textu

Znalectví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalectví
Název v angličtině:
Connoisseurship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Lukáš Křístek
Vedoucí:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Id práce:
97564
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znalecký posudek, znalec, důkaz, hodnocení znaleckého posudku, znalectví
Klíčová slova v angličtině:
expert opinion, expert, evidence, expert opinion´s evaluation, connoisseurship
Abstrakt:
SHRNUTÍ Znalectví Rigorózní práci jsem pojal jako souhrn teoretických informací o znalectví v ČR. Začínám historickým vývojem znalectví v ČR a zjišťuji, že některé historické chyby chce ministerstvo opakovat. Předpokládám, že čtenáři této práce v budoucnu budou i znalci, proto pro pro pochopení postavení znalce v systému práva dále rozebírám systém práva a úlohu znalce v procesním právu. Navazuji teoretickými koncepcemi znalecké činnosti, které se v nauce vyskytly v průběhu doby od inkvizičního procesu do současnosti včetně příkladů judikatury, které upřednostňují jednotlivé teoretické koncepce. Protože znalecký posudek je důkaz, zabývám se dále důkazy z právního a logického hlediska. Z čehož vyvozuji strategie při zadávání znaleckého posudku. Podstatnou část své práce věnuji osobě znalce včetně jeho práv, povinností, odpovědnosti a ochrany. Věnuji se jmenování a odvolání znalce či jiným způsobem ukončení znalecké činnosti, jak vyplývá ze zákona č. 444/2011 Sb. Poukazuji na rozdíly mezi znalcem a ostatními osobami, které se účastní soudního řízení s důrazem na rozdíl mezi znalcem a svědkem. Stěžejními částmi práce jsou nicméně pojednání o znaleckém posudku a o jeho hodnocení. Poukazuji na případy, kdy je znalecký posudek nezbytný. Upozorňuji na případy, kdy je znalecký posudek pouze listinným důkazem. Pokračuji základními nároky kladenými na znalecký posudek. Z čehož dovozuji vlastnosti posudku. Dále shrnuji vědecké metody, které se používají při vypracování posudku se zaměřením na dedukci, kdy při deduktivním usuzování vyplývá důsledek z premis vždy logicky nutně. Na vypracování posudku navazuje hodnocení posudku. Upozorňuji na rozdílnou judikaturu v otázce hodnocení posudku, a jednoznačně preferuji názor ústavního soudu. Hodnocením podrobuji už samotné znalecké otázky, a dále celý postup znalce včetně hodnocení podkladů z hlediska úplnosti. Cílem hodnocení posudku je zjistit pravdivost posudku. Přesto je nutno hodnotit i formální a procesní správnost posudku. V rámci shrnutí předkládám systém podle kterého by se měl posudek hodnotit. Následně upozorňuji na zajímavé ustanovení o znalecké činnosti z Evropy, USA a Austrálie. Vlastní práci zakončuji návrhy na legislativní úpravy, které jsou rozdílné od věcného návrhu zákona. Má základní výtka k věcnému návrhu zákona o znalcích je příliš úzké pojetí změn. Kromě změny zákona o znalcích se musí změnit i předpisy o znalcích v OSŘ a TŘ. Upozorňuji na protiústavnost jmenování znalce, která v ČR existuje od přijetí současné ústavy. Práci fakticky zakončuji dodatky ve kterých shrnuji klamy, chyby a omyly při dokazování, požadavky Komise pro cenné papíry na znalecký posudek a klasické základy logiky. Klíčová slova Znalecký posudek, znalec, důkaz, hodnocení znaleckého posudku, znalectví
Abstract v angličtině:
SUMMARY Connoisseurship I conceived my rigorous work as a summary of theoretical information about the connoisseurship in the Czech Republic. I began with the historical development of the connoisseurship in the Czech Republic and found out that the Ministry wants to repeat certain historical errors. I assume that there will be experts among the future readers of this work and, therefore, I also analyze the system of law and the role of experts in procedural law to facilitate understanding of the expert‘s position in the legal system. Then, I continue with the theoretical concepts of the expert activities, which occurred in the doctrine during the period from the Inquisition processes to the present, including examples of judicial decisions that favor different theoretical concepts. Due to the fact that an expert opinion is considered as evidence, I also deal with evidence from the legal and logical point of view, from which I deduce strategies at the expert opinion’s assignment. A substantial part of my work is focused on an expert in person, including his rights, duties, responsibilities and protection. I focus on the expert‘s appointment and dismissal or another way of termination of expert activities as results from Act No. 444/2011 Coll. I highlight the differences between the expert and other persons involved in the court proceedings with the emphasis on the difference between an expert and a witness. The key parts of the work are both the treatise on and its evaluation of the expert opinion. I refer to cases where the expert opinion is necessary. I draw attention to cases where the expert opinion is documentary evidence only. I continue with the basic requirements imposed on the expert opinion. Finally, I deduce the opinion’s properties from the above. In addition, I summarize the scientific methods used in the course of expertise elaboration. Particularly those, which focused on deduction and the result always logically follows from the premises if the deductive reasoning is used. The expert opinion’s evaluation follows the expert opinion’s elaboration. I point out the different judicial decisions as regards the expert opinion’s evaluation, and I clearly prefer the opinion of the Constitutional Court. I subject the expert opinions to the evaluation as well as the entire expert’s procedure, including evaluation of the sources from the point of their completeness. The objective of the expert opinion’s evaluation is to determine the expert opinion’s veracity. In addition, it is necessary to evaluate the expert opinion’s formal and procedural accuracy. Within the summary, I present the system on the basis of which the expert opinion should be evaluated. Consecutively, I point out the interesting provisions on expert activities in Europe, USA and Australia. I conclude the work with proposals for legislative modifications that differ from the substance of a bill. My basic objection to the substance of the bill is that the concept of modifications is too narrow. In addition to modifications of the Act on Experts, the rules on experts in the Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code have to be modified as well. I draw the attention to the unconstitutional appointment of an expert, which exists in the Czech Republic since the adoption of the current Constitution. I conclude the work with appendices in which I summarize the deceits, errors and mistakes at the evidence, requirements of the Securities Commission on an expert opinion and the classical foundations of logic. Key words Expert opinion, expert, evidence, expert opinion’s evaluation, connoisseurship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Lukáš Křístek 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Lukáš Křístek 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Lukáš Křístek 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 610 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB