velikost textu

Heterologní exprese lidské NADPH:cytochrom P450 reduktasy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heterologní exprese lidské NADPH:cytochrom P450 reduktasy
Název v angličtině:
Heterologous expression of human NADPH:cytochrome P450 reductase
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Mazurová
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Id práce:
97562
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Heterologní exprese, NADPH:cytochrom P450 reduktasa, izolace proteinů
Klíčová slova v angličtině:
Heterologous expression, NADPH:cytochrome P450 reductase, protein isolation
Abstrakt:
Se studiem karcinogenese přímo souvisí studium metabolismu xenobiotik, neboť ta se mohou na vzniku rakoviny podílet. Systém monooxygenas se smíšenou funkcí, který se na odbourávání cizorodých látek významně podílí, je v laboratoři, v níž byla práce prováděna, studován především pomocí experimentů in vitro. Pro získání potřebných rekombinantních enzymů se v současnosti hojně využívá metoda heterologní exprese. V této práci byla tato metoda použita pro přípravu lidské NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy, membránového enzymu, který redukuje cytochrom P450 a tím umožňuje jeho katalytickou aktivitu. Byly připraveny a ověřeny vektory, nesoucí syntetický gen pro lidskou NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasu, založené na plasmidech pUC19 a pET22b. Reduktasa byla produkována v buňkách E. coli BL21-Gold a E. coli BL21-CodonPlus-RIL. Celková produkce proteinu v buňkách byla vysoká, problémem však bylo, že vznikající protein byl přítomen převážně v inkluzních tělískách. Byly částečně optimalizovány podmínky exprese tak, aby zvětšil podíl nativního proteinu v bakteriální membránové frakci.
Abstract v angličtině:
Study of carcinogenesis is associated with study of xenobiotics metabolism, which is topic studied in our laboratory. Mixed-function oxygenase system (MFO system) is significantly contributing to the metabolism of xenobiotics. Pure recombinant proteins participating in MFO system are frequently utilized in in vitro metabolic experiments. The heterologous expression method is often used to obtain the pure recombinant enzymes. Heterologous expression was employed to prepare human NADPH:cytochrome P450 oxidoreductase. This membrane enzyme reduces cytochrome P450 and enables its catalytic activity. Vectors with synthetic gene for human NADPH:cytochrome P450 oxidoreductase based on pUC19 and pET22b plasmids were prepared and verified. Recombinant protein was produced in E. coli BL21-Gold and E. coli BL21-CodonPlus-RIL cells. Both cell strains produced high levels of the protein; however the major part of the protein was present predominantly in inclusion bodies. Expression conditions were therefore optimized to obtain higher yields of native protein bound in bacterial membrane fraction. [In Czech]
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Mazurová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Mazurová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Mazurová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Ingr, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB