velikost textu

Řízení o dědictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o dědictví
Název v angličtině:
Inheritance procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Fišerová
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
97558
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědictví, zůstavitel, notář
Klíčová slova v angličtině:
inheritance, deceased, notary
Abstrakt:
Abstrakt Téma řízení o dědictví jsem si vybrala proto, abych se s touto oblastí práva blíže seznámila. Cílem práce bylo pomocí účinných právních předpisů provést hlubší analýzu řízení o dědictví a najít lepší řešení některých problematických aspektů současné právní úpravy. V úvodu krátce pojednávám o některých historických událostech. Také se zmiňuji o změnách, které přinese nový občanský zákoník. Poté obecně charakterizuji dědické řízení, zabývám se pravomocí a příslušností soudů, subjekty dědického řízení a doručováním. Následující část pojednává o průběhu dědického řízení. Obsahuje kapitoly: Zahájení řízení, Další průběh řízení, Správce dědictví a předběžná opatření, Příprava podkladů pro jednání, Jednání, Vypořádání společného jmění manželů, Soupis aktiv a pasiv, Konečné usnesení o dědictví, Předlužené dědictví a Opravné prostředky. Následující kapitoly se zabývají souvislostmi mezi řízením dědickým, exekučním a insolvenčním. V závěrečné kapitole rekapituluji své návrhy, ke kterým jsem dospěla v průběhu psaní práce, a uvádím své vlastní postoje k jednotlivým změnám, které přinese nový občanský zákoník a na něj navazující procesní předpisy.
Abstract v angličtině:
Abstract I have chosen the subject of Inheritance procedure in order to get more familiar with this area of law. With the help of effective legal regulations this thesis was aimed to make a thorough analysis of the inheritance procedure and to find a better solution to some of the problematic aspects of the current legislation. In the introduction I briefly deal with some of the historic events. At the same time, I mention changes which will be introduced by the new civil code. Then, the inheritance procedure is generally charecterised and I deal with the authority and competence of the courts, with the subjects of the inheritance procedure and with its delivery. The next part looks into the process specifically. It includes the following chapters: Initiation, Further progress, Inheritance administrator and the preliminary measures, Preparation of materials for the proceedings, Proceedings, Settlement of the common property of spouses, Inventory of assets and liabilities, Final resolution on the heritage, Overindebted heritage and Corrective tools. The chapters which follow deal with the dependencies among the inheritance, enforcement and insolvency proceedings. In the final chapter I summarize my suggestions which I concluded during the process of writing this thesis, as well as present my own attitude to individual changes that will be brought by the new civil code and the process regulations related to it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Fišerová 646 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Fišerová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Fišerová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB