velikost textu

Morální a materiální satisfakce v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morální a materiální satisfakce v občanském právu
Název v angličtině:
Moral and material satisfaction in civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Čuříková
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
97556
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobnosti fyzické osoby, imateriální újma, morální a materiální satisfakce
Klíčová slova v angličtině:
protection of personality, immaterial damage, moral and material satisfaction
Abstrakt:
Ve své rigorózní práci bych chtěla čtenáře seznámit s institutem morální a materiální satisfakce v občanském právu. Tento fenomén, v souladu s neustálým rozvojem moderní demokratické společnosti, nabývá na stále větším významu. Ústředním bodem je ochrana hodnot osobnosti fyzické osoby. Tím se také zvyšuje úloha občanského práva při úpravě všeobecného osobnostního práva. Úvodní kapitoly jsou věnovány uvedení do problematiky ochrany osobnosti fyzické osoby. Vysvětluji zde základní pojmy této materie, jako je všeobecné osobnostní právo a jeho předmět a formy zadostiučinění, tedy morální a materiální satisfakce. Stěžejní část mé práce je věnována podrobnému výkladu ustanovení § 13 OZ, jež upravuje prostředky ochrany fyzické osoby před neoprávněnými zásahy do její osobnosti. Mým záměrem bylo podat komplexní pohled na tuto problematiku zaměřený na výklad pojmů, jejich uvedení do kontextu a širších souvislostí s důrazem na bohatou judikaturu soudů v této oblasti, abych čtenáři poskytla ucelený pohled na prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby. K tomu se dále váže kapitola věnovaná škodě na zdraví a nároků s ní související. Institut imateriální újmy a s ním se pojící satisfakce je v českém právu upraven v několika zákonech, které jsou speciální úpravou k občanskému zákoníku. Proto jsem do své práce zařadila kapitoly týkající se tiskového zákona, zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání a autorského zákona. Nechybí ani úprava z veřejnoprávní roviny, a to práva trestního a správního. Nezbytným prvkem je také výklad ústavního základu ochrany osobnosti fyzické osoby. Závěrečné kapitoly jsou věnovány předpokladům uplatnění právních prostředků ochrany a s tím spojená problematika promlčení. Nechybí ani poznámky k návrhu nového občanského zákoníku a úvahy de lege ferenda. K nim náleží i principy evropského deliktního práva.
Abstract v angličtině:
The purpose of my thesis is to analyze the moral and material satisfaction in Czech civil law. It provides a deep interpretation of these institutes which represent an important phenomenon in our time. The importance of protection of personality increased in the 20th century in connection with development of human and personal rights. In last years also according to mass media and global society. The aim was not only to give the interpretation of basic institutes and instruments of protection of personality but also to show more extensive circumstances of this topic, set into relevant judicial cases and European aspects. It goes from an introduction to moral and material satisfaction, basic institutions relating to the protection of personality, moral and material satisfaction, history, constitutional law, criminal law, administrative law to presumptions of remedying of protection of personality, the aspects of time perspective, proposal of new Czech civil code, changes to be made in legislation and conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Čuříková 511 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Pavla Čuříková 69 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Čuříková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Čuříková 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB