velikost textu

Geopolitická nutnost? Teoretická analýza intervence USA v Iráku 2003

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geopolitická nutnost? Teoretická analýza intervence USA v Iráku 2003
Název v angličtině:
Geopolitical Necessity? Theoretical Analysis of U.S. Intervention in Iraq 2003
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Luboš Fendrych
Vedoucí:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.
Id práce:
97441
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Za téma bakalářské práce byla zvolena teoretická analýza intervence Spojených států amerických v Iráku roku 2003. Primárním cílem studie je interpretace a analýza faktorů vedoucích k zahájení Operace Irácká svoboda prostřednictvím teorie útočného realismu a neokonzervatismu. Práce se snaží odpovědět na tři základní otázky. Zda je možné vysvětlit invazi v Iráku dle teorie útočného realismu, do jaké míry měl neokonzervatismus vliv na zahraniční politiku USA a zda chování Spojených států bylo racionální či iracionální z pohledu mocenské politiky. Práce je členěna do třech hlavních částí. První se zabývá otázkou upřednostnění teorií mezinárodních vztahů před využitím geopolitické analýzy v případové studii. Druhá kapitola obsahuje teoretický rámec práce, obsahující analýzu útočného realismu a dalších teorií nápomocných ke zpracování třetí kapitoly, zabývající se již samotným případem vojenské operace v Iráku. Klíčová slova Spojené státy americké, Irák, útočný realismus, relativní moc, neokonzervatismus
Abstract v angličtině:
Abstract As the bachelor´s thesis topic it was chosen the theoretical analysis of U.S. intervention in Iraq in 2003. The primary objective of this study is the interpretation and analysis of factors leading to the initiation of Iraqi Freedom Operation through the theory of offensive realism and neoconservatism. This work tries to answer three basic questions: whether it is possible to explain the invasion of Iraq according to the theory of offensive realism; to what measure was U.S. foreign policy influenced by neoconservatism and if American behavior was rational or irrational from the perspective of power politics. The work is divided into three main parts. The first one deals with the issue of preference theories of international relations to geopolitical analysis in the case study. The second chapter contains the theoretical framework of this thesis, mainly the analysis of offensive realism theory and other aid theories leading to the processing of the third chapter, dealing with the case of military operations in Iraq. Key words United States of America, Iraq, offensive realism, relative power, neoconservatism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Fendrych 811 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Luboš Fendrych 294 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luboš Fendrych 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luboš Fendrych 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 80 kB