velikost textu

Přehled taxonomie rodu Helix.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled taxonomie rodu Helix.
Název v angličtině:
Summary of the taxonomy of the genus Helix.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ondřej Korábek
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Král, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Petr Kment, Ph.D.
Id práce:
97400
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Helix, diverzita, taxonomie, anatomie, morfologie
Klíčová slova v angličtině:
Helix, diversity, taxonomy, anatomy, morphology
Abstrakt:
Rod Helix Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Pulmonata), ačkoli zahrnuje velké a běžné druhy plžů, stále stojí poněkud stranou zájmu taxonomů. V průběhu 19. století bylo popsáno velké množství taxonů na druhové i poddruhové úrovni, z nichž většina dnes není považována za platné. Stále ale zůstává řada nejasností ve vymezení známých druhů, a i když je zřejmé, že morfologická variabilita některých druhů je značná, její taxonomická hodnota je neznámá. Dnes uznávaných druhů je přibližně čtyřicet, a centrum diverzity rodu leží v severovýchodním Středomoří. Údaje o rozšíření jednotlivých druhů jsou většinou útržkovité, o ekologii řady druhů se neví téměř nic. V mnohých oblastech dosud nebylo soustavně sbíráno, s novými sběry lze očekávat jak změny statutu některých taxonů, tak možná i popis nových druhů. Práce na základě literární rešerše a v malé míře studia sbírek předkládá seznam použitelných jmen v rodě Helix v jeho dnešním pojetí, krátce je diskutována problematika určovacích znaků. Zdůrazněna jsou slabá místa dnešní úrovně poznání diverzity rodu.
Abstract v angličtině:
Despite the genus Helix Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Pulmonata) comprises large and common land snail species, it is rather neglected by taxonomists. A vast number of species and subspecies level taxa were described along 19th century, most of them currently not considered as valid. Nevertheless, there remain doubts about species delimitation. It is obvious, that there is great morphological variability in some species, but little is known about its taxonomic value. Today, about forty valid species are recognized. The diversity center of this genus is situated in northeastern Mediterranean. The distribution data of particular taxa are fragmentary and ecology of some species is largely unknown. No collections are still available from extensive areas, thus completion of field collecting can lead to changes in status of some taxa or perhaps even to description of new species. This work is based on the review of available literature and partly also on the study of collection materials. It provides a list of available names in the genus Helix in its present sense. The problems of traits used for species identification as well as weak points of current knowledge of diversity of the genus Helix are briefly discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Korábek 3.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Korábek 149 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Korábek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Korábek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Král, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB