velikost textu

Mentoring v procesu stávání se učitelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentoring v procesu stávání se učitelem
Název v angličtině:
Mentoring in the process of becoming a teacher
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
97350
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) Cílem disertační práce je analyzovat procesy mentoringu jako systému facilitace profesního učení v praktické komponentě přípravného vzdělávání učitelů v ČR. Teoretická část stručně uvádí vzdělávací kontext v České republice i v zahraničí a přináší přehled vybraných teoretických modelů mentoringu a relevantních výzkumných nálezů. Jádrem empirické části práce je návrh vlastního teoretického modelu mentoringu za využití výzkumného designu zakotvené teorie. Součástí práce je podrobný popis induktivní metodologie výzkumu, kdy byla uplatněna graduální konstrukce výzkumného vzorku pro hloubkové rozhovory a využity analytické techniky otevřeného, axiálního, selektivního a tematického kódování. Pro účely průběžné i finální vizualizace výzkumných zjištění je zvolena tvorba konceptových map prostřednictvím softwarového nástroje Cmap Tools. V práci jsou analyzovány základní pojmy a vztahy a jako centrální kategorie je identifikován mentorský vztah, prezentuje se přechodný paradigmatický model mentoringu, typologie mentorského vztahu a konečně kauzální komplexní model procesů a vztahů mentoringu. S modelem se dále pracuje aplikačním způsobem; na základě vlastní případové studie mentoringu v Nizozemsku je provedena extrapolace modelu v komparativní perspektivě a závěrem je modelováno působení vybraných intervenčních strategií na parametry modelu. Práce je příspěvkem k diskusi o připravenosti českého systému počátečního vzdělávání učitelů na případné změny ve smyslu aktuálních evropských trendů, tj. směrem posilování významu praktické složky pregraduální přípravy učitelů. DUSCHINSKÁ, K. Mentoring v procesu stávání se učitelem. Disertační práce, PedF UK v Praze 2010.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (EN) The aim of the dissertation thesis is to analyse mentoring as a facilitative means to promote professional learning during the practical component of initial teacher education in the Czech republic. Theoretical part gives introduction to the Czech and European mentoring context in teacher education and brings an overview on selected theoretical mentoring models and relevant research findings. An own theoretical mentoring model, developed through the grounded theory research design, is the core of the empirical part of the thesis. The detailed description of the inductive methodology explains gradual data collection and analytical techniques of open, axial, selective and thematic coding. Concept mapping through Cmaps Tools software has been chosen for interim and final visualisation of the results. Basic concepts and relations are analyzed and the mentor relationship is identified as the core cathegory of the analytical story line. The work brings an interim paradigm model, a typology of the mentor relationship and a complex causal theoretical mentoring model in the Czech republic. This model is then extrapolated from the comparative perspective, based on a case study of the Dutch mentoring system in initial teacher education. Finally, applications of selected intevention strategies demonstrate desired changes of the model. The thesis contributes to the current discussion about readiness of the Czech teacher education system for innovations, towards increasing the meaning of the school based part of the curriculum. DUSCHINSKÁ, K. Mentoring v procesu stávání se učitelem. Disertační práce, PedF UK v Praze 2010.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 3.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB