velikost textu

Aktivizující strategie v přípravě učitelů cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizující strategie v přípravě učitelů cizího jazyka
Název v angličtině:
Effective Strategies in Language Teacher Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Id práce:
97344
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce se soustřeďuje na téma, které se v posledních letech dostalo do popředí zájmu, a sleduje využívání aktivizujících strategií v oblasti přípravy učitelů cizího jazyka. Využívá k tomu metody akčního výzkumu jako nástroje změny a ten zde pomáhá ověřit, jak fungují určité postupy a strategie, které by měly vést k aktivnímu zapojení studentů do výuky a k zefektivnění jejich procesu učení. Cílem práce je popsat a zmapovat proces facilitace skupinové práce s využitím problémových úkolů a řešení projektů, včetně role facilitátora v tomto procesu. Zároveň je tímto akčním výzkumem ověřováno, zdali bude v budoucnu možno využít modelu koncepce literárního předmětu, na který jsou aktivizující strategie aplikovány,.tj. modelu rozšířeného o složku didaktickou. Učitel-facilitátor a výzkumník v jedné osobě zde formuluje dvě sady problémových otázek, na něž hledá odpověď ve výzkumné části práce. Teoretická část práce se soustřeďuje na tři důležitá témata. Úvodní kapitola, nastiňuje teoretická východiska přístupů a strategií, která jsou považovaná za silně aktivizující. V dalších kapitolách se autorka práce snaží nalézt kořeny aktivizujících strategií ve využívání aktivních forem a metod výuky v našem školství od 80. let minulého století a sleduje současný vývoj jazykové přípravy ve světě. Poslední kapitola teoretické části disertační práce postupně vybírá a představuje strategie, které si vydobyly dominantní postavení - strategie kooperativního učení, facilitační strategie a strategie reflektivního učení.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis focuses on the shift of the pedagogieal tide towards strategies and shows how strategies can be efficiently used in the area of language teacher preparation. The use of action research as an important tool of change enables the investigator to test how certain approaches and strategies function, how they lead students to take an active part in learning and make their process of learning more effícient. The main aim of the thesis is to describe and map the process of group facilitation making use of effective learning and teaching strategies At the same time the researcher tries to find out whether it will be possible to use this literature model making use of effective teaching strategies as a strong didactic component in her future teaching practice. The teacherfacilitator and researcher as one person formulates two sets of problém questions and seeks answers for them in the research part of the thesis. The theoretical part focuses on three important themes. The introductory chapter discusses the outcomes of effective approaches and teaching and learning strategies. In further chapters it discusses roots of effective teaching in our school systém of the 1980s and monitors the shift in language learning pedagogy in recent years. The last chapter of the theoretical part of this dissertation gradually selects and introduces the strategies that have already built their dominating position in our teaching practice - i.e. strategies of cooperative learning, facilitation strategies and strategies of reflective learning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D. 34.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 378 kB