velikost textu

Targeted differentiation and transdifferentiation of stem cells and their therapeutic application

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Targeted differentiation and transdifferentiation of stem cells and their therapeutic application
Název v češtině:
Cílené diferenciace a transdiferenciace kmenových buněk a jejich terapeutické využití
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponenti:
MUDr. Klára Bernášková, CSc.
RNDr. Jiří Hrdý
Id práce:
97331
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Mesenchymální kmenové buňky (MSC) přirozeně vytváří a regenerují mezodermální tkáně, jako je chrupavka, kost nebo tuková tkáň. Vlivem specifických podnětů z okolního prostředí jsou však do určité míry schopny transdiferencovat do endodermálních či ektodemálních typů buněk. Kromě toho mají schopnost regulovat zánětlivé procesy a přispívat k hojení a regeneraci. Jsou tedy vhodným nástrojem pro buněčnou terapii a tkáňové inženýrství. Vlastnosti MSC se liší v závislosti na tom, z jaké tkáně pocházejí, zejména pak jejich diferenciační a proliferační potenciál a spektrum sekretovaných cytokinů. Tyto odlišnosti mohou být dále zvýrazněny specifickými nároky prostředí, v němž mají MSC působit. Proto je vhodné optimalizovat v závislosti na prostředí výběr MSC tak, aby byl maximalizován jejich přínos. Hlavním úkolem této práce bylo vyvinout in vitro protokol pro transdiferenciaci MSC do buněk podobných neuronům. V tomto případě se nejlépe osvědčily MSC získané z tukové tkáně, což může být zdůvodněno jejich vyšší schopností produkce bazického fibroblastového růstového faktoru, klíčového činitele ve vývoji nervového systému. Výsledné buňky podobné neuronům vykazovaly typickou neuronální morfologii, exprimovaly geny pro neuronální markery a produkovaly proteiny kódované těmito geny. Zároveň vykazovaly imunoregulační schopnosti srovnatelné s nediferencovanými MSC; snižovaly produkci IFN-g a podporovaly produkci IL-10 v aktivovaných splenocytech. Mohly by tedy být použity pro náhradu poškozených neuronů i pro své protizánětlivé vlastnosti. V případě regenerace poškozené králičí rohovky se jako vhodnější jeví MSC získané z kostní dřeně, které jsou v tomto prostředí schopny nahradit svým terapeutickým působením chybějící limbální kmenové buňky.
Abstract v angličtině:
Abstract Mesenchymal stem cells (MSCs) naturally differentiate into cells of tissues of mesodermal lineage: cartilage, bone or adipose tissue. As a result of specific environmental stimuli, MSC are able to transdifferentiate into cells of endodermal or ectodermal lineage. Also, MSCs are able to regulate the inflammatory processes and to support healing and regeneration. These properties make MSCs suitable in cell-based therapy and tissue engineering. Characteristics of MSCs (for example differentiation and proliferative potential and cytokine secretion profile) can vary slightly depending on their origin. These differences can be further amplified by the effects of specific environments. Thus, to obtain maximal benefit, it is important to select MSCs optimal for a particular environment. The main goal of this thesis was to design in vitro protocol for transdifferentiation of MSCs into neuron-like cells. For this application, the adipose tissue-derived MSCs seemed to be optimal, due to their higher production of basic fibroblast growth factor, one of the important factors in neural development. The resulting cells acquired typical neuron-like morphology, expressed genes for neuron-specific markers and produced neuron-specific proteins. Further, the resulting cells showed immunomodulatory properties similar to non- differentiated MSCs; they suppressed the production of IFN-g and supported the production of IL-10 in activated splenocytes. Thus, these neuron-like cells could both be used for their anti-inflammatory effect, as well as for replacement of lost neuronal cells. By contrast, in a case of damaged rabbit cornea, bone marrow-derived MSCs showed better results in the healing of the injury, compared to adipose tissue-derived MSCs, and were able to substitute the role of absent limbal stem cells.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Milada Chudíčková, Ph.D. 3.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Milada Chudíčková, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Milada Chudíčková, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Milada Chudíčková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Klára Bernášková, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Hrdý 907 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 502 kB