velikost textu

Regulace metabolismu cholesterolu v hepatocytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace metabolismu cholesterolu v hepatocytu
Název v angličtině:
Regulation of cholesterol metabolism in hepatocytes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kateřina Rybáková
Vedoucí:
Ing. Miluše Vlachová
Oponent:
MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
97322
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cholesterol, hepatocyt, aktivní cholesterol, oxysterol, žlučové kyseliny, SREBP, LXR, FXR
Klíčová slova v angličtině:
cholesterol, hepatocyte, active cholesterol, oxysterol, bile acid, SREBP, LXR, FXR
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je shrnout současné poznatky o metabolismu cholesterolu a jeho regulaci v játrech. První část popisuje transport cholesterolu mezi tkánmi, který je zajišován lipoproteiny. Druhá část práce se zabývá popisem metabolických drah podílejících se na přemnách cholesterolu – jak buky získávají a metabolizují cholesterol. Témř všechny buky mohou cholesterol syntetizovat a zárove jej přijímat z cirkulace. Nadbytečného cholesterolu se buky zbavují nkolika mechanismy – přemují jej na cholesterylestery, které mohou být uskladnny v tukových kapénkách, konvertují jej na oxysteroly, které snáze unikají z buky, anebo jej exportují prostřednictvím ATP- vazebných (ABC) přenašeč. Specializované tkán (nadledviny, gonády) přemují cholesterol na steroidní hormony. Pouze játra dokážou cholesterol odstranit z tla ve fyziologicky významném množství – secernují ho do žluči bu přímo nebo po přemn na žlučové kyseliny. Třetí část této bakalářské práce se detailn zabývá regulací metabolismu cholesterolu v hepatocytu. Klíčovou roli zde hrají tři transkripční faktory – protein vázající steroly regulovaný element (SREBP), jaterní X receptor (LXR) a farnesoidní X receptor (FXR). Jejich aktivita je závislá na koncentraci bunčného cholesterolu, případn jeho metabolit – oxysterol, žlučových kyselin. SREBP v neaktivním stavu setrvává v endoplazmatickém retikulu, uvoluje se v odpov na pokles koncentrace bunčného cholesterolu a poté reguluje transkripci gen kódujících lipoproteinové receptory a enzymy biosyntézy cholesterolu. Ligandy LXR jsou oxysteroly, které vznikají v mitochondriích, má-li buka cholesterolu nadbytek. LXR stimulují expresi gen ovlivujících export cholesterolu z buky (ABC přenašeče). Na vzestup koncentrace žlučových kyselin v hepatocytu reagují FXR zptnovazebnou inhibicí jejich syntézy, a tak rovnž ovlivují metabolickou přemnu cholesterolu. Klíčová slova: Cholesterol, hepatocyt, aktivní cholesterol, oxysterol, žlučové kyseliny, SREBP, LXR, FXR
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis summarizes current data about cholesterol metabolism and its regulation in the liver. First part describes cholesterol transport among tissues by lipoproteins. Second part of this work deals with description of metabolic pathways of cholesterol conversion – how the cells obtain and metabolise cholesterol. Almost all cells can synthesize cholesterol or take it up from the circulation. The cells dispose of abundant cholesterol by several mechanisms – they convert cholesterol to cholesteryl esters that can be stored in lipid droplets; they turn cholesterol into oxysterols that can escape easier from the cell; or they export cholesterol through ATP-binding cassette (ABC) transporters. Specialized tissues (adrenal, gonads) transform cholesterol to steroid hormones. However, only the liver can remove cholesterol from the body in physiologically significant amount – it secretes cholesterol into the bile either directly or after conversion to bile acids. Third section deals with regulation of cholesterol metabolism in hepatocyte. Three transcription factors – sterol regulatory element binding protein (SREBP), liver X receptor (LXR), and farnesoid X receptor (FXR) – play the main role in regulation. Their activities are determined by concentration of cellular cholesterol or its metabolites – oxysterols and bile acids. Inactive SREBP resides in the endoplasmic reticulum; if cholesterol concentration in the cell decreases, SREBP is released and regulates transcription of genes involved in cholesterol uptake and biosynthesis. If cholesterol is abundant, oxysterols are produced in mitochondria and serve as the ligands for LXR that activates the expression of genes which induce cholesterol eflux (ABC). FXR responds to the increase of bile acid concentration by inhibition of their synthesis and thus influences the metabolic conversion of cholesterol. Keywords: Cholesterol, hepatocyte, active cholesterol, oxysterol, bile acid, SREBP, LXR, FXR
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Rybáková 532 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Rybáková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Rybáková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miluše Vlachová 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 392 kB