velikost textu

Pozice knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit: srovnání situace v České republice a USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit: srovnání situace v České republice a USA
Název v angličtině:
The Place of the Library within the Organisational Framework of Universities in the Czech Republic and USA: A Comparison Study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Plzáková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
97147
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysokoškolské knihovny, Česká republika, Spojené státy americké, USA, organizační struktura, dotazníky, průzkumy
Klíčová slova v angličtině:
academic libraries, Czech Republic, United States of America, USA, organizational framework, questionnaires, surveys
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současnou pozici knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit v České republice a USA. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a amerických vysokoškolských knihoven z hlediska jejich pozice v organizační struktuře vysokých škol. V oblasti českých vysokoškolských knihoven je věnována pozornost veřejnému vysokému školství a vysokoškolským knihovnám veřejných vysokých škol v základních datech, legislativnímu rámci, v jehož rámci vysokoškolské knihovny fungují, a pozici vysokoškolských knihoven v organizační struktuře veřejných vysokých škol. V oblasti amerických vysokoškolských knihoven je jejich současný stav rozebrán na konkrétním příkladu pěti amerických veřejných vysokých škol. Druhá kapitola se věnuje současným trendům ve vývoji vysokoškolských knihoven v České republice a USA, se zaměřením na pozici knihovny v rámci vysokých škol a univerzit. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi představiteli veřejných vysokých škol v České republice a představiteli jejich knihoven. Závěrečná kapitola se zabývá obdobnými průzkumy provedenými v USA.
Abstract v angličtině:
The aim of this master thesis was to describe and asses the place of the library within the organizational framework of universities in the Czech Republic and USA. Aim of this thesis is to describe and evaluate the current position of library in organizational structure of colleges and universities in the Czech Republic and USA. First chapter sums up the current situation. For Czech universities in public school sector the corresponding elementary data, relevant legislative scope and position in organizational structure of public universities are emphasized and presented. For US universities the current status is presented with a particular example of five public universities. Second chapter is about current trends in evolution of university libraries in Czech Republic and USA with an emphasis on position in university or college structure. Third chapter is the essential part of the thesis. It contains report about survey performed with representatives of Czech public universities and representatives of given libraries. Last chapter presents parallel research done in USA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Plzáková 4.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aneta Plzáková 174 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Plzáková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Plzáková 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB