text size

Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila
Titile (in english):
The Archaic Slavic Religion in a Perspective of Georges Dumézil´s Comparative Mythology
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jiří Dynda
Supervisor:
doc. Dalibor Antalík, Dr.
Opponent:
PhDr. Michal Téra, Ph.D.
Thesis Id:
97010
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Study programm:
Philosophy (B6101)
Study branch:
Religious Studies (RL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Slovanské náboženství, Georges Dumézil, Indoevropská trojfunkční struktura, Komparativní religionistika
Keywords:
Slavic Religion, Georges Dumézil, Indo-European Tripartite Structure, Comparative Religion
Abstract (in czech):
ARCHAICKÉ SLOVANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Z POHLEDU KOMPARATIVNÍ MYTOLOGIE GEORGESE DUMÉZILA JIŘÍ DYNDA ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá použitím Dumézilovy komparativní metody na náboženství pohanských Slovanů. Chci zde stručně nastínit život, metodu a dílo Gergese Dumézila a podívat se na vlivy, jaké na jeho práci měla Durkheimova sociologická škola a Lévi-Straussovský strukturalismus. Krátce také představím jádro autorovy ústřední teorie o trojfunkční ideologii. Dále se pokusím o trojfunkční analýzu stratifikace slovanské společnosti a zdůrazním důležitost prvofunkčních náboženských specialistů, stejně jako nutnost hledání (předpokládaných) jasně artikulovaných tripartitních struktur slovanského pohanství, zejména v kultické praxi. V poslední třetině této práce budou představeny čtyři možné dumézilovské přístupy ke slovanskému pantheonu. Každá funkce bude popsána na základě čtení primárních pramenů a sekundární literatury. V závěrečné kapitole pak bude předveden antitetický, ale komplementární charakter předložených akademických teorií a interpretací a poté zhodnocen dumézilovský přístup jako takový. Jeho přínos stejně jako jeho vnitřní obtíže budou zváženy i z hlediska známých problému religionistického studia slovanského náboženského systému obecně.
Abstract:
THE ARCHAIC SLAVIC RELIGION IN A PERSPECTIVE OF GEORGES DUMÉZIL'S COMPARATIVE MYTHOLOGY JIŘÍ DYNDA ABSTRACT The presented paper deals with the application of Dumézil's comparative mythology on religion of ancient Slavs. I will briefly introduce the life and method of Georges Dumézil and examine the influence of Durkheimian sociology and Lévi-Straussian structuralism on his research. A short summary of his focal theory of tripartite, three-functional ideology will be presented as well. Then I will present an analysis of Slavic archaic social stratification by means of tripartite ideology; I will also accentuate the importance of Slavic religious specialists, i.e. the „priestly class“, and also the need of searching of (supposed) clearly articulated tripartite theological structures of Slavic paganism, especially in cultic practices. In the last third of this work, four possible dumézilian interpretations of Slavic pantheon will be demonstrated. Each function will be examined on the basis of primary sources reading and secondary interpretations. In the concluding synthesis there will be shown the antithetic, yet complementary character of given academic theories and interpretations and subsequently I will evaluate the dumézilian hypothesis in general. Furthermore its contributions as well as inherent difficulties will be reconsidered in relation to the well- known problems of the scientific study of the Slavic religious system in general.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jiří Dynda 718 kB
Download Abstract in czech Bc. Jiří Dynda 48 kB
Download Abstract in english Bc. Jiří Dynda 47 kB
Download Supervisor's review doc. Dalibor Antalík, Dr. 98 kB
Download Opponent's review PhDr. Michal Téra, Ph.D. 161 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 52 kB