velikost textu

Charakteristiky konvekčního prostředí a jejich porovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristiky konvekčního prostředí a jejich porovnání
Název v angličtině:
Convective environment indicies and their comparison
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Marek
Vedoucí:
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
Id práce:
96956
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
index instability, konvekce, konvekční bouře
Klíčová slova v angličtině:
instability index, convection, convective storm
Abstrakt:
Abstrakt V této práci jsem vytvořil přehled indexů instability a dalších charakteristik konvekčního prostředí, které se nejčastěji vyskytují v odborné literatuře. Na základě veličin, z nichž jsou charakteristiky konvekčního prostředí odvozovány, jsem navrhnul jejich kategorizaci. Vzniklo tak celkem pět skupin indexů instability: (i) indexy rozdílů izobarických hladin, (ii) indexy stoupající vzduchové částice, (iii) indexy potenciálních teplot, (iv) indexy energetického potenciálu konvekce a (v) indexy započítávající střih větru. K těmto pěti kategoriím byla přiřazena šestá kategorie zahrnující další termodynamické charakteristiky. V poslední části práce jsem použil data a hodnoty indexů instability z databáze aerologických sondáží University of Wyoming pro jeden bouřkový den v Praze a indexy instability jsem vzájemně porovnal. V předpovědi této bouře a její intenzity byly nejúspěšnější indexy potenciálních teplot, s výjimkou Rackliffova indexu. Index bulk Richardsonovo číslo, ze skupiny indexů započítávajících střih větru, dokonce správně předpověděl bouři supercelární. Práce by mohla být použita jako základ k dalšímu zpracování, v němž by, na základě vybraných indexů instability, mohla být vytvořena klimatologie stabilitních podmínek pro Českou republiku. Klíčová slova: index instability, konvekce, konvekční bouře
Abstract v angličtině:
Abstract In this work I created the overwiew of instability indices and other characteristics of convective environment which can be found in the literature. On the basis of variables, which the instability indices are calculated from, I suggested their categorization. It was created five groups of instability indices: (i) indices of isobaric levels differences, (ii) indices of rising air parcel, (iii) indices of potential temperatures, (iv) indices of the energy potential of convection and (v) indices of wind shear. In addition to these five categories it was created the sixth category consists of other thermodynamic characteristics. In the last chapter I used the upper air soundings data and values of instability indices of the University of Wyoming for one storm in Prague and I compared instability indices to each other. The group of the indices of potential temperatures was the most successful in the storm forecast, except the Rackliff index. The bulk Richardson number from the group of indices of wind shear forecasted a supercell storm correctly. The work could be used for creation of instability climatology of the Czech Republic on the basis of the selected instability indices. Keywords: instability index, convection, convective storm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Marek 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Marek 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Marek 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 81 kB