velikost textu

Zkoumání čtivosti - srovnání způsobů měření obtížnosti textu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkoumání čtivosti - srovnání způsobů měření obtížnosti textu
Název v angličtině:
Exploring readability - a comparison of methods of text difficulty measuring
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dana Prchalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lidmila Vášová
Id práce:
96929
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtivost, obtížnost textu, vzorce, dynamika textu, národní korpus
Klíčová slova v angličtině:
readability, text complexity, formulas, dynamics of text, national corpus
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části jsou po stručném přehledu historie problematiky představeny nejpoužívanější způsoby měření čtivosti textu v českém a anglickém jazyce a nastíněny přístupy v některých jazycích dalších. U každého způsobu je rozebrán vzorec pro výpočet čtivosti a instrukce k jeho použití. V druhé, praktičtější části se práce zaměřuje na používání či nepoužívání těchto vzorců v praxi, uvádí problémy, které jsou s nimi spojeny, a diskutuje jejich spolehlivost za pomoci vlastních měření autorky. Nové je také využití vzorců ke sledování vývoje čtivosti textu v rámci literárního díla. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis consists of two main parts. Following a short historical overview in the field, the most used readability formulæ for Czech and English languages are presented in the first part, with peeks to couple of solutions in other languages as well. Each readability measure is presented with an equation and instructions for its use. In the more practical second part, the work focuses at using or not using the formulæ on everyday basis, presents problems related to them and discusses their reliability supported by author’s own measurements. Measuring the trend of readability within a literary work represents a novel use of the formulæ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Prchalová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Prchalová 48.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Prchalová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Prchalová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lidmila Vášová 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB