velikost textu

Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení specifických analytů v biologickém materiálu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení specifických analytů v biologickém materiálu.
Název v angličtině:
Development and Validation of Novel HPLC Methods for the Determination of Specific Analytes in Biological Material.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lubor Urbánek
Školitel:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Oponenti:
Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Id práce:
96803
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. SHRNUTÍ Předložená disertační práce představuje zajímavé spojení dvou na první pohled odlišných oborů, jakými jsou analytická chemie a medicína. Pohled druhý, podrobnější, však ukazuje, že oba obory si mohou být velmi blízké a při vzájemné spolupráci analytika a lékaře přináší užitek každému z nich. První část této práce se věnuje nejprve teoretickým základům HPLC a chromatografické instrumentaci. Jedná se o krátký přehled některých principů uplatňovaných v kapalinové chromatografii a stručné představení vybraných součástí HPLC. Vzhledem k tomu, že srdcem každého chromatografického systému je analytická kolona s určitým typem stacionární fáze, se další část práce zabývá různými typy kolon a sorbentů. Zvláštní kapitola je potom věnována monolitickým kolonám a materiálům, které představují jakýsi nový a netradiční směr v chromatografii. Výhody a nevýhody použití monolitních kolon jsou pak shrnuty v publikacích, které jsou součástí experimentální části (Příloha 1, 2 a 9). Závěr této technické části tvoří rešerše s přehledem nových trendů v oblasti kapalinové chromatografie jako jsou ultra účinná kapalinová chromatografie, kolony se sub-2-mikronovými částicemi či automatizace a miniaturizace celých systémů. Druhá část disertační práce se zabývá sběrem a úpravou biologického materiálu. Jsou zde diskutovány různé faktory, které mají vliv na konečné výsledky analýz, včetně popisu analyzované biomatrice – krve a moči. Možnosti zpracování biologického materiálu shrnuje Kapitola 3.5.2, kde jsou uvedeny různé způsoby extrakce. Hlavní důraz je při tom kladen na vzájemné srovnání technik LLE a SPE společně s uvedením jejich modifikovaného provedení. Závěr teoretické části je věnován detailnějšímu popisu stanovovaných látek, kterými byly vitaminy A, estery retinolu, vitamin E a buněčný metabolit neopterin. Kromě charakteristiky fyzikálně chemických vlastností těchto látek je zde uvedený také jejich biologický význam, metabolismus a terapeutické využití. Nedílnou součástí každé kapitoly je rovněž přehled možností stanovení těchto analytů. Část experimentální je rozdělena do dvou tematických okruhů. První zahrnuje komentář k analytickým publikacím a především popisuje metodiku stanovení vybraných látek. Druhá část práce představuje komentovaný souhrn biomedicínských prací, které využívají výsledky získané pomocí předem diskutovaných analytických metod. V závěru disertační práce, v kapitole Přílohy, je uveden soubor dvanácti publikací, který je dále doplněn přehledem ústních prezentací a nejvýznamnějších plakátových sdělení, které byly vypracovány v rámci postgraduálního studia a přehledem grantů, na kterých se autor této práce podílel.
Abstract v angličtině:
1. SUMMARY The presented dissertation thesis shows an interesting connection of two research fields that seem totally different from the first sight: analytical chemistry and medicine. However, the second sight could show that both branches might exist very closely to each other and their cooperation can be even useful for both sides. The initial part of the thesis deals with theoretical basics of HPLC and chromatographic instrumentation bringing a short overview of important principles of liquid chromatography including a brief introduction of crucial parts of an HPLC instrument. Due to the fact that the heart of the chromatographic system is an analytical column, another part of the text deals with different types of stationary phases and analytical sorbents. A separate chapter is focused on monolithic columns and other materials representing a new and original trend of chromatographic techniques. The main advantages and disadvantages of monolithic columns are then summarized in the published papers listed in the Experimental part (Enclosures 1, 2 and 9). Finally, the technical section of my thesis is concluded by a review of new trends in the chromatographic instrumentation presented e.g. by Ultra Performance Liquid Chromatography, columns filled with sub-2-micron particles or automatization or miniaturization of complete HPLC systems. The second part of the thesis deals with different ways of biological material withdrawal and treatment. Different factors influencing the final analytical results are discussed and a short description of analyzed matrix (human serum and urine) is presented. The next chapter (3.5.2) summarizes possible procedures of bio-matrix treatment using different extraction modes. Here, a practical comparison of LLE and SPE techniques is stressed out showing their alternative ways of performance. The final section of the theoretical part is focused on a detailed characterization of analyzed substances comprising vitamin A, retinol esters, vitamin E and neopterin. Besides the physicochemical properties of these analytes, their biological activity, metabolism and therapeutic use are also mentioned. For each analyte, current possible ways of its analytical determination found in the literature are reviewed. The Experimental part is separated into two thematic sections. The first one comprises comments on analytical publications and, chiefly, describes the methods of determination of the studied substances. The second section presents a summary of biomedicinal papers which were published using results obtained by previously described analytical methods. The last chapter – Enclosures – shows a collection of twelve publications further completed by an overview of oral presentations and the most important poster presentations realized within my postgraduate studies including a list of grants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lubor Urbánek 11.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lubor Urbánek 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lubor Urbánek 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. 661 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 845 kB