velikost textu

Charakterizace lisovacího procesu parametry rovnic lisování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace lisovacího procesu parametry rovnic lisování
Název v angličtině:
Characterization of Compaction Process According to New Equation Parameters of Compaction
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Rysl, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Oponenti:
Ing. Vladimír Špaček, CSc.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Id práce:
96787
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická technologie (DFT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Tomáš Rysl Školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Název dizertační práce: Charakterizace lisovacího procesu parametry rovnic lisování. Práce se zaměřuje na porovnání pomocných látek používaných pro výrobu tablet pomocí nových rovnic lisování. Existuje mnoho matematických interpretací určení chování pomocných látek během lisovacího procesu výroby tablet. Z nich získané pamaretry vyjadřují více či méně možné chování těchto materiálů během lisovacícho procesu. Byla navržena nová matematická interpretace polymerních i krystalických materiálů. Tato interpretace se zdá býti jako velice přesná metoda vystihující velice přesně samotný lisovací proces. Bylo hodnoceno 40 materiálů pomocí nově navržené rovnice lisování. Na získání těchto rovnic byl použit přístroj Zwick/Roell Z050. Bylo zjištěno rozdílné chování krystalických a polymerních materiálů, kde u krystalických materiálů byly interpetovány 2 děje, matematicky vyjádřené dvouexponenciální rovnicí. U polymerních materiálů byly interpertovány 3 děje, vyjádřené trojexponenciální rovnicí. Chování těchto materiálů z hlediska energetického i z hlediska lisovatelnosti byly popsány díky získaným parametrům. Byl získán kromě jiné velice důležitý nový parametr PH3 vyjadřující lisovatelnost jednotlivých materiálů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of galenic pharmacy Candidate: Mgr. Tomáš Rysl Supervisor: doc. RNDr. Milan Řehula CSc. Title of Doctoral Thesis: Characterization of compaction process according to new equation parameteres of compaction. The thessis deals with comparation of excipients used for production of tablets using new equations of tablet compaction. A lot of mathematical interpretations exist for determination of excipient behaviour during compaction process of tablet production. Obtained parameters of them express more or less possible behaviour of these excipients during compaction. The new mathematical interpretation was proposed for crystallic and polymeric materials. It seems to be very exact method to express compation process very correctly. 40 materials was evaluated according to this new proposed equation of compaction. Zwick/Roell Z050 was used to obtain this equation. Different behaviour of polymeric and crystallic materials has been found out. Behaviour of crystallic materials is interpreted by 2 phases, expressed by biexpoinencial equation. Behaviour of polymeric materials is interpreted by 3 phases, expressed by triexponencial equation. According to obtained paramateres, excipients have been described in term of energetical and compactibility. Very important parameter PH3 was obtained to express compactibility of all excipients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Rysl, Ph.D. 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Rysl, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Rysl, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Špaček, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 206 kB