text size

Environmentální spravedlnost - vztah znečištění ovzduší a vybraných sociálních charakteristik populace v ČR

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Environmentální spravedlnost - vztah znečištění ovzduší a vybraných sociálních charakteristik populace v ČR
Titile (in english):
Environmental Justice - links between air pollution and selected social characteristics of the czech population
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Martina Linhartová
Supervisor:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Opponent:
Mgr. Martin Kryl
Thesis Id:
96772
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (B1601)
Study branch:
Environmental Protection (BOZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
environmentální spravedlnost, ovzduší, česká republika
Keywords:
environmental justice, air quality, Czech republic
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce na téma Environmentální spravedlnost se zabývá společensko- environmentálními problémy. První část se zaměřuje na rešerši zahraniční literatury, druhá část je vedena jako pilotní studie týkající se České republiky. Mnoho studií poukazuje na nerovnou distribuci znečištění mezi minoritami, lidmi s nižším vzděláním a ostatními příslušníky sociálních skupin, které jsou znečištění vystaveni více než ostatní. Čím nižší sociální postavení, tím horší kvalita vzduchu a vyšší nebezpečí vyplývající ze zvýšené koncentrace polutantů ve vzduchu. Analyzovali jsme asociaci mezi různými faktory kvality vzduchu a indikátory socioekonomického postavení v populacích českých měst. Naše výsledky korespondují s výsledky z USA, Německa, Nové Zélandu a podobně: polutanty, kterým jsou lidé vystaveni, se liší podle úrovně sociálního postavení. Lidé s nižším stupněm vzdělání musí snášet vyšší koncentrace SO2 a PM10 - tedy vyšší koncentrace vedlejších produktů spalování. Naproti tomu lidé s vyšším stupněm vzdělání a vyšším platem jsou více vystaveni polutantům z dopravy, konkrétně NO2. Klíčová slova: environmentální spravedlnost, ovzduší, Česká republika
Abstract:
Abstract The present bachelor thesis deals with socioenvironmental problems. The first part involves review of literature, the second part is devoted to a pilot study covering the territory of the Czech Republic. Many studies pointed out uneven distribution of pollution among minorities, people with lower education and other socially disadvantaged individuals. The lower the social status, the worse the air quality and the higher risk of the threat from exposure to airborne pollutants. We analyzed association between various air quality factors and indicators of socio-economic status of the population from Czech cities. Our results correspond to those obtained from USA, Germany, New Zealand etc.: pollutants to which people are exposed to vary by level of social status. People with lower degree of education have to bear higher concentration of SO2 and PM10 - higher concentrations of combustion by- products. Contrary to that, people with higher degree of education and higher income are more likely exposed to pollutants from transport (namely NO2). Key words: environmental justice, air quality, Czech Republic
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Linhartová 252 kB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Linhartová 16 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Linhartová 6 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 35 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Kryl 422 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB