velikost textu

Environmentální spravedlnost - vztah znečištění ovzduší a vybraných sociálních charakteristik populace v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální spravedlnost - vztah znečištění ovzduší a vybraných sociálních charakteristik populace v ČR
Název v angličtině:
Environmental Justice - links between air pollution and selected social characteristics of the czech population
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Linhartová
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Kryl
Id práce:
96772
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
environmentální spravedlnost, ovzduší, česká republika
Klíčová slova v angličtině:
environmental justice, air quality, Czech republic
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce na téma Environmentální spravedlnost se zabývá společensko- environmentálními problémy. První část se zaměřuje na rešerši zahraniční literatury, druhá část je vedena jako pilotní studie týkající se České republiky. Mnoho studií poukazuje na nerovnou distribuci znečištění mezi minoritami, lidmi s nižším vzděláním a ostatními příslušníky sociálních skupin, které jsou znečištění vystaveni více než ostatní. Čím nižší sociální postavení, tím horší kvalita vzduchu a vyšší nebezpečí vyplývající ze zvýšené koncentrace polutantů ve vzduchu. Analyzovali jsme asociaci mezi různými faktory kvality vzduchu a indikátory socioekonomického postavení v populacích českých měst. Naše výsledky korespondují s výsledky z USA, Německa, Nové Zélandu a podobně: polutanty, kterým jsou lidé vystaveni, se liší podle úrovně sociálního postavení. Lidé s nižším stupněm vzdělání musí snášet vyšší koncentrace SO2 a PM10 - tedy vyšší koncentrace vedlejších produktů spalování. Naproti tomu lidé s vyšším stupněm vzdělání a vyšším platem jsou více vystaveni polutantům z dopravy, konkrétně NO2. Klíčová slova: environmentální spravedlnost, ovzduší, Česká republika
Abstract v angličtině:
Abstract The present bachelor thesis deals with socioenvironmental problems. The first part involves review of literature, the second part is devoted to a pilot study covering the territory of the Czech Republic. Many studies pointed out uneven distribution of pollution among minorities, people with lower education and other socially disadvantaged individuals. The lower the social status, the worse the air quality and the higher risk of the threat from exposure to airborne pollutants. We analyzed association between various air quality factors and indicators of socio-economic status of the population from Czech cities. Our results correspond to those obtained from USA, Germany, New Zealand etc.: pollutants to which people are exposed to vary by level of social status. People with lower degree of education have to bear higher concentration of SO2 and PM10 - higher concentrations of combustion by- products. Contrary to that, people with higher degree of education and higher income are more likely exposed to pollutants from transport (namely NO2). Key words: environmental justice, air quality, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Linhartová 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Linhartová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Linhartová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kryl 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB