velikost textu

Vasopresin a jeho analogy v terapii náhlé zástavy oběhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vasopresin a jeho analogy v terapii náhlé zástavy oběhu
Název v angličtině:
Vasopresin and its analogues in treatment of cardiac arrest
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
Id práce:
96683
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vasopresin a jeho analogy v terapii náhlé zástavy oběhu Úvod: Současné doporučené postupy pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR) zahrnují farmakoterapii jako nedílnou součást léčby. Použití vasopresorů je do resuscitačních postupů zařazeno za účelem zvýšení perfuze myokardu a mozku při srdeční masáži. Výzkum KPR se zabývá hledáním alternativních vasopresorů vůči adrenalinu, u kterého dosud nebyl prokázán jednoznačný přínos pro dlouhodobé přežití nemocných. Úspěšné použití terlipresinu při náhlé zástavě oběhu (NZO) bylo zdokumentováno na malých souborech NZO u dětí a v ojedinělých kazuistikách. Při NZO kardiální etiologie dosud nebyl terlipresin zkoumán v žádné klinické studii, ani v experimentu. Cíle práce: Zhodnocení úlohy katecholaminů a neadrenergních vasopresorů, vasopresinu a terlipresinu, při KPR na základě přehledu vybraných studií. Zavedení standardizovaného experimentálního modelu fibrilace komor (VF) na praseti domácím pro výzkum léčebných intervencí během KPR. Porovnání účinků léčby kombinací terlipresinu s adrenalinem nebo placeba s adrenalinem na perfuzi vitálně důležitých orgánů v průběhu déletrvající KPR na prasečím modelu VF. Testovanou hypotézou bylo, že terlipresin podaný současně s první dávkou adrenalinu během KPR pro VF zvýší CorPP anebo CPP oproti léčbě kombinací adrenalinu s placebem. Materiál a meodika: Čtrnáct prasat domácích bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, ADR (placebo + adrenalin; n = 7) a TER (terlipresin + adrenalin; n = 7). VF byla navozena pomocí intrakardiální stimulační elektrody. Po pěti minutách neléčené zástavy oběhu byla zahájena desetiminutová resuscitace samotnými kompresemi hrudníku, po níž následovala rozšířená neodkladná resuscitace. Ve skupině TER byl s první dávkou adrenalinu (30 µg/kg) aplikován terlipresin (30 µg/kg), zatímco ve skupině ADR placebo. Koronární (CorPP) a mozkový perfúzní tlak (CPP) byly počítány z monitorovaných tlaků v pravé síni, aortě a z hodnot nitrolebního tlaku. Data byla zpracována metodou ANOVA pro opakovaná měření a pomocí Fisherova LSD post hoc testu. Výsledky: Terlipresin v kombinaci s adrenalinem udržel CorPP nad hodnotou 10 mmHg o 17,7 min. déle než samotný adrenalin (P = 0,003). CorPP (průměr ± SD) měřený v čase 35, 45 a 55 minut od vzniku VF byl 12,2 ± 4,0, 11,0 ± 6,2 a 9,6 ± 4,5 mmHg ve skupině TER, na rozdíl od 5,8 ± 3,8, 0,6 ± 4,9 a -1,0 ± 4,5 mmHg ve skupině ADR (P = 0,03, < 0,001 a < 0,001). CPP měřený ve stejných časech byl ve skupině TER 23,0 ± 7,2, 20,4 ± 6,9 a 23,1 ± 6,7 mmHg, zatímco ve skupině ADR pouze 13,3 ± 6,5, 6,2 ± 5,3 a 5,6 ± 6,5 mmHg (P = 0,01, < 0,001 a < 0,001). Při léčbě kombinací terlipresinu s adrenalinem byl zjištěn trend k prodloužení doby trvání VF. Závěr: Zavedení modelu NZO na praseti domácím bylo úspěšné. Následná studie provedená na tomto modelu VF potvrdila naši hypotézu, že terlipresin aplikovaný během KPR s první dávkou adrenalinu zvyšuje CorPP a CPP oproti léčbě kombinací adrenalinu s placebem. Rutinní používání vasopresinu nebo terlipresinu při KPR v humánní medicíně však zatím nelze na základě výsledků klinických a experimentálních studií doporučit. Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, zástava oběhu, fibrilace komor, terapie, terlipresin, mozkový perfuzní tlak, koronární perfuzní tlak
Abstract v angličtině:
Vasopressin and its analogues in treatment of cardiac arrest Introduction: Recent guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) recommend use of drugs as an integral part of treatment. Vasoactive drugs have been used in resuscitation to increase myocardial and cerebral perfusion during chest compressions. Resuscitation research is trying to find alternative vasopressors to adrenaline, for which the long-term survival benefit has not been proven. Successful use of terlipressin in cardiac arrest (CA) was documented in small studies in children and some rare case reports. Terlipressin has never been tested in CA of cardiac aetiology in any clinical or experimental study. Objectives: We aimed to evaluate the role of catecholamines and non-adrenergic vasopressors, vasopressin and terlipressin, during CPR based on review of selected trials. Introduction of a standardized experimental porcine model of ventricular fibrillation (VF) was done for research of therapeutic interventions during CPR. We aimed to evaluate the effects of terlipressin with adrenaline on perfusion of vital organs during prolonged CPR compared to placebo with adrenaline. We tested our hypothesis that terlipressin, if given simultaneously with the first dose of epinephrine during CPR for VF, increases CorPP (coronary perfusion pressure) or CPP (cerebral perfusion pressure). Material and methods: Fourteen domestic pigs were randomly assigned into group ADR (placebo + adrenaline; n = 7) and TER (terlipressin + adrenaline; n = 7). VF was induced using an intra-cardiac pacing lead. After 5 min of untreated CA, compression-only resuscitation was applied for 10 min, followed by advanced life support. Terlipressin in a single-dose of 30 µg kg-1 was added to the first dose of adrenaline (30 µg kg-1) in group TER, while placebo was given in group ADR. Coronary (CorPP) and cerebral (CPP) perfusion pressures were calculated from right atrial, aortic and intracerebral pressures. Data were analyzed using repeated ANOVA and Fisher´s protected LSD post hoc test. Results: Administration of terlipressin with adrenaline was effective to maintain CorPP higher than 10 mmHg for 17.7 min longer than adrenaline alone (P = 0.003). CorPP (mean ± SD) measured at 35, 45, and 55 min after the onset of VF was 12.2 ± 4.0, 11.0 ± 6.2, and 9.6 ± 4.5 mmHg in group TER; and 5.8 ± 3.8, 0.6 ± 4.9, and -1.0 ± 4.5 mmHg in group ADR (P = 0.03, < 0.001, and < 0.001). CPP measured at the same times was 23.0 ± 7.2, 20.4 ±6.9, and 23.1 ± 6.7 mmHg in group TER; and 13.3 ± 6.5, 6.2 ± 5.3, and 5.6 ± 6.5 mmHg in group ADR (P = 0.01, < 0.001, and < 0.001). A trend towards extended duration of VF was observed after administration of terlipressin with adrenaline. Conclusion: The porcine model of CA has been successfully introduced. A consecutive study performed on this model of VF confirmed our hypothesis that terlipressin, when given with the first dose of adrenaline during CPR, increases CorPP and CPP compared to adrenaline with placebo. However, based on the conclusions of clinical and experimental studies, routine use of vasopressin or terlipressin in humans still cannot be recommended. Key words: cardiopulmonary resuscitation, cardiac arrest, ventricular fibrillation, therapy, terlipressin, cerebral perfusion pressure, coronary perfusion pressure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D. 22.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD. 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 644 kB