velikost textu

Děti narozené mimo manželství na přelomu 18. a 19. století na panství Škvorec

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti narozené mimo manželství na přelomu 18. a 19. století na panství Škvorec
Název v angličtině:
Children born out of marriage at the turn 18th and 19th centuries at the manor of Škvorec
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Kuprová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Oponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
96254
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti rozené mimo manželství, farní matriky, panství Škvorec, přelom 18. a 19. století
Klíčová slova v angličtině:
children born out of marriage, parish registers, manor of Škvorec, turn of 18th and 19th century
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat vývoj počtu dětí narozených mimo manželství na panství Škvorec v období let 1750–1849. Pomocí excerpce farních matrik byly zjištěny počty dětí narozených mimo manželství, jejich podíl z celkového počtu narozených dětí, jejich rozložení podle místa narození, sezónnost a charakteristiky týkající se jejich rodičů. Vývoj počtu nemanželských dětí na panství je porovnán s vývojem v českých zemích a s vývojem na sousedním panství Kostelec nad Černými lesy. Výsledkem práce je zjištění, že podíl dětí rozených mimo manželství se na panství Škvorec stejně jako na sousedním panství zvýšil již od 20. let 19. století, tedy o dvacet let dříve než tomu bylo v průměru českých zemí, a že tento vzestup byl výraznější a dříve odezněl.
Abstract v angličtině:
The intention of this study is to analyze the change of the number of children born out of marriage at the manor of Škvorec during the period 1750-1849. The excerpts from parish registers was made to find number of children born out of marriage, their proportion of total births, their distribution by place of birth, seasonality and characteristics of their parents. The development of the number of illegitimate children at the manor is compared with the development in the Czech lands and at neighboring manor of Kostelec nad Černými lesy. The conclusion is that the proportion of children born out of marriage at the manor Škvorec as well as at neighboring manor increased from the twenties of the 19th century which was twenty years earlier than in the Czech lands on average. This increase was also more steep and disappeared sooner.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kuprová 450 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Kuprová 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kuprová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kuprová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB