velikost textu

Motorické a kognitivní důsledky vrozené mozečkové degenerace a některé možnosti jeího ovlivnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motorické a kognitivní důsledky vrozené mozečkové degenerace a některé možnosti jeího ovlivnění
Název v angličtině:
The motor and cognitive consequences of inborn cerebellar degeneration and some possibilities how to influence it
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Alena Křížková, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. František Vožeh, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC.
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Id práce:
96246
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (14-80)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (51029)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Motorické a kognitivní důsledky vrozené mozečkové degenerace a některé možnosti jejího ovlivnění Mozečku je tradičně připisována úloha koordinátora pohybů, rovnováhy a regulátoru svalového tonu. Později byla odhalena i účast mozečku na motorickém učení. V posledních letech navíc roste počet experimentálních a klinických důkazů o participaci cerebela na kognitivních funkcích obecně. Z experimentálních prací zejména pokusy na zvířatech prokazují vliv mozečku na různé typy učení a paměti. Vhodným modelem pro výzkum degenerace mozečku jsou myši typu Lurcher, u nichž v průběhu života dochází k progresivnímu zániku Purkyňových buněk s následným úbytkem granulárních buněk a neuronů dolní olivy. V této práci jsme sledovali: - vývoj motorického učení a aktuálních motorických dovedností v průběhu 1. měsíce po narození, - pozitivní a negativní ovlivnění syntézy NO a jeho dopadu na diskriminační učení, - účinek podávání MK-801 (nekompetitivního antagonisty NMDA receptoru) na diskriminační učení myší typu Lurcher a wild odvozených od dvou kmenů. Myši typu Lurcher a wild byly podrobeny testům motorické dovednosti ve 4 metodikách jednorázově v 15., 20., 25. nebo 30. dnu postnatálního života (PŽ) a jejich výkony porovnány s výsledky zvířat obou typů (Lurcher a wild) ve stejných dnech s tím, že tato zvířata byla ve stejných metodikách opakovaně trénována již v 3., 6., 9. a 12. dnu PŽ. Zvířatům typu wild a Lurcher byl od 2. do 12. dne PŽ každý druhý den podáván buď nespecifický inhibitor NOS L-NAME nebo donor NO L-arginin v dávce 20 mg/kg subkutánně. Kontrolám byl obdobně podáván fyziologický roztok. U všech zvířat bylo sledováno diskriminační učení typu inhibiční reakce pasivní avoidance – ve 3., 4., 6. a 7. dnu PŽ metodou „step through“ a v 15., 16., 20. a 21. dnu PŽ metodou „step down“. Myším typu wild a Lurcher odvozených od kmenů C3H a C57B1/7 byl každý druhý den, počínaje 2. a konče 14. dnem aplikován subkutánně buď nekompetitivní antagonista NMDA MK-801 (0,25 mg/kg) a nebo fyziologický roztok. Zvířata byla podrobena metodikám diskriminačního učení typu „step through“ (v 6. a 7. dni PŽ) a „step down“ (v 15. a 16. dnu PŽ). Ze získaných výsledků lze shrnout: 20 - motorický trénink je schopen pozitivně ovlivnit vývoj pohybových dovedností jak u zdravých jedinců, tak překvapivě výrazně i u zvířat s vrozeným neurodefektem a to i přes jejich trvalý hendikep, - látkové ovlivnění v dávkách námi sledovaných není jednoznačné a v případě, kdy může jít o ovlivnění rozvoje neurodegenerace je patrný odlišný účinek u zvířat zdravých a postižených, - vedle rozdílů, které jsou důsledkem neurodegenerace, je třeba vzít v úvahu i kmen zvířat. Kmenové charakteristiky mohou být tak rozdílné, že významně modifikují i důsledky stejného neurodefektu.
Abstract v angličtině:
The motor and cognitive consequences of inborn cerebellar degeneration and some possibilities how to influence it The cerebellum is traditionally considered to be a coordinator of movements and equilibrium and a regulator of muscular tone. Participation of the cerebellum on the motor learning has been discovered later. Besides that, there is increasing experimental and clinical evidence supporting the idea of an important role of the cerebellum in common cognitive functions. Increasing number of experimental works - especially those on animals - demonstrate an effect of the the cerebellum on the memory and different types of learning. A suitable model to study the cerebellar degeneration are Lurcher mutant mice. During their lives, there is a progressive loss of Purkinje cells followed by a loss of granular cells and inferior oliva neurons. We concentrated on the following problems in this work: - development of motor learning and topical motor skills during the first month of life - positive and negative changes in NO synthesis and subsequent effect on discriminative learning - effect of administration of MK-801(non-competitive antagonist of NMDA receptors) on discriminative learning of Lurcher mutants and wild mice derived from two strains (C3H and C57B1/7). Lurcher mutants and wild mice were put in motor skill tests using four methods once only – in the 15th, 20th, 25th or 30th days of their postnatal lives (PL). The results were compared with those of the animals of both types (Lurcher and wild) in the same days but the latter animals were repeatedly trained in the same methods already in the 3rd, 6th, 9th and 12th days of PL. Lurcher mutants and wild mice were given every other day (from 2nd to 12th days of PL) either non-specific inhibitor NOS L-NAME or donor of NO Larginin (20 mg/kg subcutaneously). The controls obtained the saline solution similarly. We followed discriminative learning type inhibition reaction of passive avoidance – in the 3rd, 4th, 6th, and 7th days of PL using the “step through method“ and in the 15th, 16th, 20th and 21st days of PL using the “step down“ method in all animals. Lurcher mutants and wild mice derived from two strains were administered (from 2nd to 14th days of PL) every other day subcutaneously either noncompetitive antagonist NMDA MK-801 (0.25 mg/kg) or the saline physiologic solution. The animals underwent methods of discriminative learning of type “step through“ (in the 6th and 7th days of PL) and of type “step down“ (in the 15th and 16th days of PL). We can summarize our results: 22 - motor training is able to influence positively development of the motor skills in both – the healthy animals as well as (surprisingly markedly) in the animals suffering from inborn neurodeficiency, in spite of their permanent handicaps, - effect of the drugs in doses used in the experiment is not unambiguous. If it may influence the development of neurodegeneration in some cases, there is a different effect on the healthy animals and the handicaped ones, - besides the differences caused by neurodegeneration, it is necessary also to know the animals strain. The characteristics of the strains may be so different that significantly same modify the after-effects of the same neurodeficiencies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Alena Křížková, Ph.D. 372 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Alena Křížková, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Alena Křížková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Alena Křížková, Ph.D. 372 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. František Vožeh, CSc. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC. 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. 1.16 MB