velikost textu

Sledování biologické aktivity kolorektálního karcinomu metodou real-time PCR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování biologické aktivity kolorektálního karcinomu metodou real-time PCR
Název v angličtině:
Assessment of Biological Activity of Colorectal Carcinoma using RT REAL-TIME PCR
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
Id práce:
96237
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
II.interní klinika (14-320)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolorektální karcinom
Klíčová slova v angličtině:
Colorectal Carcinom
Abstrakt:
Autor ve své dizertační práci navrhl primery a optimalizoval podmínky provedení kvantitativní PCR pro stanovení exprese genů MMP-7, TIMP-1, MMP-2 a TIMP-2. Prokázal přítomnost exprese genů GAPDH, TIMP-1 a TIMP-2 u nádorových linii HT-29, SW480 a SW620. Zaznamenal vysokou hladinu exprese MMP-7 u linie HT-29. Exprese je o 2-3 řády vyšší než u linií SW480 a SW620. Expresi mRNA MMP-2 u linie HT-29 nezaznamenal. Expresi mRNA MMP-2 detekoval u linií SW480 a SW620. Zjistil, že stanovení exprese absolutně a relativně je u nádorových linií ekvivalentní.Prokázal signifikantně vyšší expresi mRNA MMP-7, TIMP-1, MMP-2 a TIMP-2 v nádorové tkáni oproti normální tkáni. Lze využít při terapii. Nezaznamenal korelaci přítomnosti exprese genů MMP-7, TIMP-1, MMP-2 a TIMP-2 s celkovým přežitím a DFI. Prokázal, že vyšší stadium nádorového onemocnění odpovídá vyššímu mediánu hodnot moměru MMP-2/TIMP-2. 7, Nezaznamenal rozdíl mezi expresí genů TS, TP a DPD v kontrolní a nádorové tkáni. Zaznamenal hraničně signifikantní zvýšení exprese TS u nádorů kolon ve srovnání s tumory rektosigmoidea a rekta. Toto zjištění lze využít při volbě terapie. Zaznamenal hraničně signifikantní korelaci mezi expresí TS a DPD. Toto zjištění lze využít při volbě terapie. Nezaznamenal korelaci hladiny exprese mRNA TS, TP a DPD s celkovým přežitím a DFI. 
Abstract v angličtině:
The author in his doctoral thesis, proposed primers and conditions optimized design Quantitative PCR for determining the gene expression of MMP-7, TIMP-1, MMP-2 and TIMP- second Revealed the presence of gene expression of GAPDH TIMP-1 and TIMP-2 in cancer line HT-29 SW480 and SW620. Noted the high level expression of MMP-7 in line HT-29th Expression of the 2-3 orders of magnitude higher than the lines SW480 and SW620. MRNA expression of MMP-2 in line HT-29 noticed. MRNA expression of MMP-2 by the detected lines SW480 and SW620. He found that determining absolute and relative expression in tumor lines is ekvivalentní. significantly higher mRNA expression of MMP-7, TIMP-1, MMP-2 and TIMP-2 in tumor tissue compared to normal tissue. It can be used in therapy. Noticed the presence of correlation of gene expression MMP-7, TIMP-1, MMP-2 and TIMP-2 with survival and DFI. He showed that a higher stage cancer correlated with a higher median momery MMP-2/TIMP-2. 7, Noticed the difference in gene expression between TS, TP and DPD in control and tumor tissue. Scored marginally significant increase in TS expression in colon tumors compared to tumors rectosigmoid and rectum. This finding can be used in treatment decisions. scored marginally significant correlation between the expression of TS and DPD. This finding can be used in treatment decisions. He has not correlate mRNA expression levels of TS, TP and DPD with overall survival and DFI 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 373 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 2.88 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 525 kB