velikost textu

Možnosti výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností v diagnostice plicních komplikací hematoonkologických onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností v diagnostice plicních komplikací hematoonkologických onemocnění
Název v angličtině:
Options computed tomography with high resolution in the diagnosis pulmonary complications in haematological malignancies
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Id práce:
96233
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hematoonkologická onemocnění, plicní komplikace, výpočetní tomografie
Klíčová slova v angličtině:
Hematooncology disease, pulmonary complications, computed tomography
Abstrakt:
Shrnutí Hodnota HRCT v diagnostice plicních komplikací maligní hematologických onemocnění. Včasná diagnóza je jednou ze základních podmínek pro úspěšné terapii malignit a jejich komplikací. Zobrazovací metody hrají důležitou roli v jejich odhalování a řízení léčby pacienta. HRCT je metodou, která nejvíce přispívá v diagnostice plicního zapojení, které je velmi běžné v této skupině pacientů. Cílem této práce bylo zjistit potenciál této metody v diagnostice plicních komplikací u pacientů s hematologickou malignitou. Za tímto účelem byly posouzeny 4 cíle: 1) srovnání mezi HRCT a hrudníku X-ray, 2) stanovení schopnosti HRCT, aby konkrétní diagnózu, 3) definice indikačních kritérií pro HRCT a 4) přidělení vhodné vyšetření technika. V období od ledna 2000 do prosince 2005 bylo provedeno 214 HRCT vyšetření plic ve skupině 162 pacientů s hematologickými malignitami a plicní symptomatologie. 176 vyšetření bylo ve srovnání s hrudníku X-ray, která byla provedena 48 hodin nebo méně před HRCT. Plicní léze byly objeveny ve 180 případech (84,1%). 123 nálezy byly potvrzeny jinou metodou (odpověď na určitou terapii, kultivaci, sérologie, BAL nebo histologie). Infekce léze byla diagnostikována v 77 případech (62,6%). Zbývající 46 (37,4%) léze non-infekční. Mezi častými infekcemi léze byly mykózy (58,7%). Nejčastějším mykóza je invazivní aspergilóza (40% ze všech infekce). Nejběžnější non-infekční léze byl graft versus host disease v pacientů po transplantaci kostní dřeně (32,6% ze všech neinfekčních lézí). Citlivost, specificita a pozitivní prediktivní hodnota X-ray vyšetření byly vysoká (79,8%, 96,4% a 98,8%). Naopak negativní prediktivní hodnota byla nízká (56,2%). Tento rozpor ukazuje, že výhodou HRCT je nejen v lepší zobrazení lézí, ale také v detekci lézí u symptomatických pacientů s falešně negativním RTG vyšetřením. Nejvyšší možnost nastavit konkrétní diagnózu je v invazivní aspergilózy (80% vyšetření provedených v prvním týdnu nemoci ukázaly parenchymu kondenzace s halo znaménkem). Další případ s možností relativně specifická diagnóza je GVHD (mozaika vzor s vanou zachycování, který je typický pro obliterující bronchiolitis, byl objeven v 50% pacientů). V případě nespecifického zjištění HRCT může potvrdit nebo vyloučit plicní zapojení diferenciální diagnóza. V infekčních komplikacích je HRCT indikována u imunokompromitovaných pacientů s horečkou neznámého původu, aniž by odpověď na empirické léčby trvala déle než 3 dny. V non-infekční komplikací je HRCT indikován u pacientů s nejasným X-ray. Na přetrvávajících klinických podezřením je HRCT uvedeno navzdory negativní RTG vyšetření. První vyšetření by mělo být provedeno jako rutinní vyšetření doplněné HRCT. Nízké dávky technika je vhodná pro zpracování. Tato metoda snižuje vyzařování expozice až 12% z původní hodnoty. Exspirační skeny jsou nezbytné u pacientů po transplantaci kostní dřeně s podezřením na GVHD.  
Abstract v angličtině:
Summary Value of HRCT in the diagnostics of pulmonary complications of malignant haematologic diseases. Early diagnosis is one of the essential conditions for successful therapy of heamatologic malignancies and their complications. Imaging methods play an important role in their detection and patient´s management. HRCT is the most contributing method in the diagnostics of pulmonary involvement, which is very common in this group of patients. The aim of this thesis was to find out the potential of this method in the diagnostics of pulmonary complications in patients with haematologic malignancy. For this purpose were assessed 4 objectives: 1) comparison between HRCT and chest X-ray; 2) determination of capability of HRCT to make a specific diagnose; 3) definition of indication criteria for HRCT and 4) assignment of the suitable examination technique. In the time period from January 2000 until December 2005 were performed 214 HRCT examinations of the lungs in the group of 162 patients with haematological malignancy and pulmonary symptomatology. 176 examinations were compared with chest X-ray, which was performed 48 hours or less before HRCT. Pulmonary lesion was discovered in 180 cases (84,1%). 123 findings were confirmed by another method (response to a specific therapy, cultivation, serology, BAL or histology). An infection lesion was diagnosed in 77 cases (62,6%). Remaining 46 (37,4%) lesions were non-infectious. The most frequent infectious lesions were mycoses (58,7%). The commonest mycosis was invasive aspergillosis (40% of all infections). The most common non-infectious lesion was graft versus host disease in patients after bone marrow transplantation (32,6% of all non-infectious lesions). Sensitivity, specificity and positive predictive value of X-ray examination were high (79,8%, 96,4% and 98,8%). On the contrary the negative predictive value was low (56,2%). This discrepancy shows, that the advantage of HRCT is not only in better depiction of lesions but also in detection of lesions in symptomatic patients with false negative X-ray examination. The highest chance to set the specific diagnosis is in invasive aspergillosis (80% of examinations performed in the first week of the disease showed parenchymal condensation with halo sign). Another case with possibility of relatively specific diagnosis is GVHD (mosaic pattern with air-trapping, which is typical for obliterative bronchiolitis, was discovered in 50% of patients). In case of non-specific findings is HRCT capable to confirm or exclude pulmonary involvement and narrow the diferential diagnosis. In infectious complicatons is HRCT indicated in immunocompromised patients with fever of unknown origin without response to an empirical therapy lasting more then 3 days. In non-infectious complications HRCT is indicated in patients with unclear X-ray fingdings. At persistent clinical suspition is HRCT indicated in spite of negative X-ray examination. Initial examination should be performed as routine examination supplemented with HRCT. Low-dose technique is suitable for follow up. This method reduces radiation exposure up to 12% of original value. Expiratory scans are essential in patients after bone marrow transplantion with suspition of GVHD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. 66 kB